Johnny Roen mot Rogalands Avis

PFU-sak 001/14


SAMMENDRAG:

Rogalands Avis (RA) publiserte onsdag 1. januar 2014 en nyhetsartikkel på nett om en ulykke som hadde skjedd dagen før. Tittelen på artikkelen var «- Noe av det verste jeg har sett» og ingressen:

«Redningsarbeider rystet over synet som møtte ham i Byfjordtunnelen nyttårsaften. Frontkollisjonen fikk det verste tenkelige utfallet for en av de involverte.»

Føreren av den ene bilen, en 38 år gammel navngitt kvinne, døde. Artikkelen var illustrert med et større bilde av bilen den omkomne satt i.

Bildetekst:

«Rogaland politidistrikt har sikret kjøretøyet for å finne ut mest mulig av årsaken til at den 38 år gamle kvinnen som kjørte denne bilen mistet livet i Byfjordtunnelen nyttårsaften.»

Det ble også publisert et bilde av den andre bilen. Begge bildene ble imidlertid fjernet 3. januar, da klager tok kontakt med redaktøren. Bildene er nå erstattet med et bilde av redningsmannen som uttaler seg i artikkelen.

KLAGEN:

Klager er far til den avdødes barn, en 14 år gammel jente. Han skriver: «Min datter som er den omkomnes barn fikk sjokk av å se sin mors bil i denne tilstanden. Ulykken skjedde i går og det er grenser for hvilke detaljer aviser skal publisere!» Det opplyses at datteren og hennes bror egentlig skulle vært med sin mor denne kvelden, «men tilfeldigheter gjorde at de var hos meg i stedet». Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6. «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

Da klager ble klar over bildet, tok han kontakt med redaktøren i Rogalands Avis «som svarte høflig at bildene var i samsvar med pressens vær varsom plakat. […] Bjørn Sæbø i RA var imøtekommende slik at de fjernet bildene fra artikkelen 3 januar.» Se vedlagt e-post- korrespondanse. Klager ønsker imidlertid å opprettholde klagen, fordi han ønsker at avisen skal bli «mer bevisst på hvordan bilder blir brukt i reportasjer på en måte som er støtende samt skaper traumer hos de som er relatert i saken. Det betyr ikke at jeg ikke forstår at bilder er et nødvendig onde for å gi en illustrasjon til teksten men jeg ønsker fokus på hvor detaljert et bilde skal være i slike sammenhenger!»

TILSVARSRUNDEN:

Rogalands Avis (RA) viser innledningsvis til dialog med Johnny Roen og at det påklagede bilde ble fjernet etter klagers ønske.

Det opplyses at bildene av bilene ble tatt på redningsstasjonen 1. januar og ble brukt i forbindelse med et intervju med en av redningsmennene som uttalte seg om omfanget slike ulykker får. RA skriver dette om bakgrunnen for bruken av bildet: «De undersjøiske tunnelene i Rennfast (Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen) er en del av E39, og utgjør forbindelsen mellom Stavanger og ferjekaien på Rennesøy, der sambandet til Nord-Rogaland går fra. Trafikken i tunnelene har økt kraftig siden åpningen i 1992, og de siste årene har både dødsulykker og branner skapt mye debatt i Stavanger-mediene. Erfaringene fra Rennfast har sammen med nye forskrifter, bidratt til en omfattende sikkerhetsdebatt i forkant av Ryfast (tunnelanlegg mellom Stavanger og Strand i Ryfylke). Den voldsomme trafikkøkningen i regionen og branner og ulykker i andre tunneler, har åpenbart bidratt til en større medieoppmerksomhet rundt tunnelulykker. Blant poengene som har vært fremme i debatten de siste årene er bruken av midtdelere og automatisk fartsmåling. De omtalte tunnelene er uten midtdelere, noe som fører til at det i nærheten av ulykkesstedet er to filer nordover mot tunnelåpningen i retning Rennesøy, og én fil nedover i retning Stavanger. Trafikken i retning Stavanger blir fartsmålt, mens trafikken i retning Rennesøy ikke blir det. Fra og med 2000 til den siste ulykken, har seks personer omkommet i Byfjordtunnelen og åtte personer i Rennfast totalt. Disse forholdene – og faren for overoppheting av tunge kjøretøy – er blant grunnene til at RA valgte å publisere bilder av bilene som var involvert i ulykken 31. desember.»

Videre: «I den konkrete saken ble bildene som vanlig i slike saker, vurdert og diskutert på forhånd. Identifisering var i dette tilfellet ikke et tema, det var derimot de andre momentene i 4.6. Bildene er sterke, men intensjonen var å understreke omfanget en front mot front-kollisjon får i et fra før ulykkebelastet område. Å vise bilder som dokumenterer ulykker er en også del av den ordinære nyhetsdekningen.»

Avisen peker også på dekning den har hatt i etterkant av den påklagede artikkelen; en lederartikkel og et intervju med en kjøreskolelærer, samt en nettleder (se vedlegg).

Klageren skriver: «Selvfølgelig vil de fleste personer forstå at de ulike media har behov for å visualisere innholdet i sine artikler med bilder. Det er detaljeringsgraden samt bruken av bilder, som er diskusjonselementet.»

Slik klager ser det, har ikke RA lært, og han skriver: «RA gjorde en enda grovere tabbe senere ved å publisere bilde fra en annen ulykke på Sola da de publiserte bilder med den omkomne i bilen. Det viser at de ikke har tenkt gjennom betydningen av «aktsomhet». Derfor er det på sin plass at de får påpakning for å utvise dårlig vurderingsevne i slike artikler. […] Alle forstår at sterke bilder «selger» men det er en grense for hva som er etisk og moralsk akseptabelt.»

Klager håper hans klage kan ha en oppdragende funksjon og sette fokus på at mediene må utvise aktsomhet når det gjelder å publisere bilder av ulykker, som kan støte de nærmeste pårørende.

Rogalands Avis hadde ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Rogalands Avis bruk av et bilde av en bil som dagen før hadde vært involvert i en frontkollisjon i en tunnel på E39. Føreren av bilen omkom. Bildet viser et sammenpresset frontparti, og i artikkelen forteller en av redningsarbeiderne at dette var noe av det verste han har sett.

Klager er far til avdødes datter. Det opplyses at datteren fikk sjokk av å se sin mors bil i denne tilstanden. Han mener det er grenser for hvilke detaljer avisen skal publisere. Det opplyses at datteren egentlig skulle vært med sin mor da ulykken skjedde, men tilfeldigheter gjorde at hun var hos han den kvelden. Det opplyses at redaktøren fjernet bildet da klager tok kontakt, men klager ønsker å opprettholde klagen for å sette fokus på at mediene må utvise aktsomhet når det gjelder å publisere bilder av ulykker, som kan støte de nærmeste pårørende

Rogalands Avis (RA) opplyser at bildet ble fjernet etter klagers ønske. Det vises til at bildene er sterke, og at de ble vurdert og diskutert før publisering, men at avisen valgte å publisere dem for å understreke omfanget en front-mot-frontkollisjon får i et fra før ulykkebelastet område. Det vises til de mange dødsulykkene som har skjedd i tunnelene i området de siste årene, og at de trafikale utfordringene har vært mye omtalt. Å vise bilder som dokumenterer ulykker er også del av den ordinære nyhetsdekningen, skriver redaktøren.

Pressens Faglige Utvalg har stor forståelse for at det kan oppleves som en påkjenning at bilder som fremkaller sterke følelser for de pårørende, blir brukt i media, og utvalget minner generelt om pressens plikt til å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan virke på pårørende og ofre. Dette fremgår av Vær Varsom-plakatens punkt 4.6. Dette hensynet gjelder også for bildebruk, jfr. punkt 4.12: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.» Samtidig har pressen et informasjonsansvar og ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. (jfr. VVpl punkt 1.2). Det påklagede tilfellet blir, slik utvalget ser det, en avveining mellom et slikt informasjonsansvar og vernehensynet.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at det dreide seg om bildet av en bil involvert i en alvorlig ulykke i en av tunnelene på hovedveiene i distriktet. Tunnelen har vært åsted for flere dødsulykker, og det trafikale omkring tunnelulykkene har vært gjenstand for medieoppmerksomhet. Ut i fra sakens alvor og karakter mener utvalget at det påklagede bildet er en viktig del av dokumentasjonen, og at det derfor var presseetisk akseptabelt å publisere det. Det legges avgjørende vekt på at alle pårørende var informert om ulykken, og at bildet kun fremstiller bilen.

Rogalands Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mars 2014

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Alf Bjarne Johnsen, Alexandra Beverfjord,
Camilla Serck-Hanssen, Hadi Strømmen Lile, Eva Sannum