VARSLING

Varslervernet er ikke godt nok, verken i loven eller praksis.

Varslere er avgjørende for at viktig informasjon når ut i samfunnet. Uten et effektivt vern, vil mange potensielle la være å gå videre med viktig informasjon. Derfor har varslere og beskyttelsen av varsler en avgjørende betydning medienes kildetilfang og praktiseringen av offentlighetsprinsippet.

Utvalget mener varslere ikke har den beskyttelse de har krav på, verken i loven eller i praksis. Utvalget mener arbeidsmiljølovens regler om varsling (§ 2-4)  må gjennomgås på nytt, og at vilkåret om «forsvarlig» varsling må ut.

Aftenposten 5.mars 2015: Jurist i Presseforbundet: Regjeringen må bedre varslervernet.