SAMMENSTILLING AV OPPLYSNINGER

Det må bli lettere å få uttrekk fra elektronisk lagrede data etter § 9 i offentlegova.

Offentleglova § 9 gir rett til en «sammenstiling av opplysninger» som er elektronisk lagret hos et organ som er omfattet av offentleglova. Bestemmelsen gir gode muligheter til å få tilgang til opplysninger fra registre, tekstlagre, statistiske data og andre data som lar seg sammenstille. Problemet er at den fungerer dårlig i praksis. Mange avslag viser til at sammenstillingen ikke kan gjøres med «enkle framgangsmåter». Dette er vanskelig å argumentere mot når vi ikke vet nøyaktig hvordan databasen el. er bygd opp. Derfor mener utvalget vi må ha krav på mer informasjon om dette.

Etter dansk offentlighedslov § 12 kan man kreve innsyn i opplysninger om hvilke opplysninger som inngår i en database, hvilket grunnlag opplysningene bygger på og hvilke formater en database anvender (databeskrivelse/»record layout»). Offentlighetsutvalget jobber for den samme rettigheten i Norge.

Utvalget jobber også for en bedre praksis for vurdering av innsynskrav etter § 9 i offentleglova.

TILTAK:

  • Utvalget har sendt brev til Lovavdelingen i JD med spørsmål om tolkningen av offentleglova § 9.
  • Utvalgsmedlemmer har kjørt flere klagesaker til departement og Sivilombudsmannen ang. dette.
  • Utvalget følger opp klagesaker på dette området og gir råd og bistand til journalister og redaksjoner som søker innsyn etter § 9.
  • utvalget vurderer dugnad for å kartlegge praksis.