Innsyn hos politiet

Etterforskning

Ta kontakt med politi- eller påtalemyndigheten, de kan gi informasjon om etterforskning i straffesaker så lenge det ikke kommer i konflikt med taushetsplikten. Vis til  politiregisterforskriften § 9-8 og vis til følgende argumenter for å få informasjons (ta de som passer):

  • Medvirke til en mest mulig korrekt fremstilling i media, korrigere feil og usannheter i konkrete saker
  • Behovet for å kunne ha en løpende samfunnsdebatt om strafforfølgning (etterforskning) og behandling av straffesaker,
  • avare mot fare og for å oppklare lovbrudd, eller
  • fremme alminnelig lovlydighet.

Se også «politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker» fra 2001.

Siktelser

Du har ikke krav på dette etter loven, men riksadvokaten har lagt til grunn at det ikke er noe absolutt forbud mot å gi detaljerte opplysninger fra en siktelse, samtidig som han viser til strenge varsomhetskrav ved offentliggjøring av siktelser. Ta derfor kontakt med politi- eller påtalemyndigheten og be om innsyn.

Siktelser som trer i stedet for tiltalebeslutning («tilståelsesdom») vil normalt være offentlig – slik tiltalebeslutninger normalt er det.

Se også Vær Varsom-plakaten punkt 4.5 som er særlig aktuelt ved publisering av siktelser.

Tiltalebeslutninger

Dette har du krav på. Du kan enten får det fra ansvarlig politi/påtale når tiltalen er forkynt (når den som er tiltalt er gjort kjent med tiltalen) etter påtaleinstruksen § 22-7, eller fra domstolen når saken er berammet (satt dato for når et skal være hovedforhandlinger i saken) etter forskrift om offentlighet i rettspleien § 7. Ta kontakt med domstolen for å få vite når en sak er berammet.

Mange domstoler legger tiltalebeslutninger (og rettsavgjørelser) på de lukkede nettsidene for pressen. Søknad om adgang via Domstoladministrasjonen skjer med bruk av elektronisk identifikasjon på https://presse.domstol.no/

Forelegg

Ikke krav, men politiet kan gi ut et forelegg når de er meddelt eller vedtatt av siktede. Les mer her.