Venstre krever åpenhet i helseforetakene

Venstre, ved representant Gunnar Kvassheim, går inn for lovfestet rett til innsyn i helseforetakenes eiermøter. Kvassheim har i den senere tiden stilt flere spørsmål til regjeringen knyttet til åpenhet og innsyn.

I et spørsmål til statsråd Bjarne Håkon Hanssen går Venstre, ved representant Gunnar Kvassheim, inn for full åpenhet for eiermøter i Helseforetakene. I sin begrunnelse viser Kvassheim til at en betydelig andel av det offentliges ressursbruk går til helseformål, og at helseforetakene tar viktige beslutninger og gir styringssignaler som har stor interesse for offentligheten. Til tross for instrukser fra departementet til helseforetakene om at styremøtene skal være åpne, oppleves det at ordningen med åpne styremøter praktiseres ulikt.

I lys av dette mener Venstre det er viktig å få lovfestet krav om åpenhet rundt de beslutninger som foretas i helseforetakene.

Dette er ett av flere spørsmål Venstre har stilt den siste tiden om offentlighet og innsyn i forvaltningen. I april stilte Kvassheim spørsmål til hhv. Kommunal- og regionalminsteren og Fornyings- og administrasjonsministeren om oppfølging av den nye offentleglova. Her kan du lese svaret fra Magnhild Meltveit Kleppa og fra Heidi Grande Røys.