Ulovlig hemmelighold av søkere til offentlige stillinger

Offentlighetsutvalgets gjennomgang av ansettelser i det offentlige avdekker klare brudd på retten til innsyn i søkerlister. Dette et halvt år etter vi fikk en innsynslov med regler som skulle styrke praksisen for dette. Les hele rapporten her!

En gjennomgang foretatt av Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund avdekker klare brudd å retten til innsyn i søkerlistene. Dette kommer et halvt år etter vi fikk ny innsynslov med skjerpede krav som nettopp skulle sikre åpenhet rundt ansettelser av ledende stillinger i det offentlige.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i et utvalg på 20 av de første toppjobbene i offentlig sektor med søknadsfrist etter 1. januar 2009. Av disse ble 43 av totalt 241 søkere unntatt offentlighet. Dette tilsvarer to av ti søkere. Etter å ha påklaget samtlige hemmelige søkere, satt utvalget igjen med 4. Med andre ord ble 39 søkere hemmeligholdt uten at det var grunnlag for det i loven.

Undersøkelsen viste også at mange kommuner ikke følger kravet i den nye offentleglova om at det skal varsles i utlysningsteksten at søkere må regne med å føres opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om konfidensiell behandling, jf. § 25. Hele 75 prosent av de 62 stillingsannonsene som ble gjennomgått, manglet dette i sine utlysninger.

Offentlighetsutvalget vil følge opp resultatene fra rapporten, blant annet ved å konfrontere kommunalministeren. I et tre sider langt brev til kommunene i forbindelse med ikrafttredelsen av den nye loven, kom Kleppa med klare føringer om mer åpenhet:

? Eg vonar at innbyggjarane og pressa vil oppleva auka openheit. Lova legg til rette, men det er opp til dei folkevalde og tilsette i kommunane og fylkeskommunane å skapa ei god utvikling i den einskilde kommune og fylkeskommune, fastslo kommunalministeren i brevet.

Les hele sluttrapporten «Offentlige toppjobber – hemmelige eller ikke» . Vedleggene til rapporten finner du her.