Må offentliggjøre hemmelige søkere

Både Bergen og Oppegård kommune har hemmeligholdt søkere i strid med offentleglova. Dette framgår av to ferske avgjørelser fra Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

I forbindelse med dugnaden om innsyn i søkerlister har Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg påklaget flere kommuners hemmelighold av søkere til ledende, offentlige stillinger. Det har gitt resultater. I Bergen og Oppegård tvinges nå kommunene til å frigi søkere på stillinger som hhv. kommunaldirektør og kommunalsjef. I sine avgjørelser fastslår både Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus at det er knyttet særlig offentlig interesse til stillingene, og at det da skal mye til for at det skal unntas navn fra søkerlisten. De søkere som fremdeles kan holdes hemmelig, er søkere der det er påvist «særlige forhold som tilsier at innsyn vil føre til mer konkrete skader enn ulemper».

For stillingen som kommunalsjef i Oppegård finner Fylkesmannen i Oslo og Akershus det tvilsomt om kommunen har god nok begrunnelse for to av de tre hemmelige søkerne. I avgjørelsen står det blant annet:
«Begrunnelsen for søker nr. 2 er svært snau, og det er ikke gjort nærmere rede for hvorfor en offentliggjøring av vedkommende navn «vil føre til spekulasjoner og skape uro i arbeidsmiljøet». På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen begrunnelsen ikke oppfyller lovens krav, og at søkeren må offentliggjøres.

Fylkesmannen mener videre hemmeligholdet av søker nr. 7 er for tynt begrunnet, og skriver blant annet: «Når det gjelder søker nr. 7 bemerkes det at for de fleste søkere, til alle typer stillinger, kan anføres at det kan skade vedkommendes karrieremuligheter hos nåværende arbeidsgiver, dersom det blir kjent at en søker andre stillinger. Dette forholdet kan derfor ikke anses å være en slik «særlig grunn» som kan føre til unntak fra oppføring på offentlig søkerlister.

For den søkeren som Fylkesmannen mener kan unntas fra søkerlisten, vektlegges det at det i begrunnelsen er angitthvorfor offentliggjøring av medføre uro i den virksomheten søker leder på søkertidspunktet.
Av dette kan man slutte at det ikke er tilstrekkelig å si at offentlighet vil medføre uro eller skade for den aktuelle søkers bedrift og/eller personlige karriere, men at det altså må opplyses på hvilken måte offentlighet vil medføre skade.

Ønsker du å klage over hemmelige søkerlister? Bruk våre ferdig utkast til klagebrev!