Må frigi hemmelige rådmannssøkere

Etter klage fra Budstikka Media må Asker kommune offentliggjøre tre av seks hemmelige søkere til stillingen som ny rådmann.

Da Budstikka Media ba om innsyn i søkerlisten til stillingen som ny rådmann, var 11 av i alt 15 søkere unntatt offentlighet. Etter Budstikka Media påklaget hemmeligholdet, var fremdeles seks av søkerne hemmelige. Nå tvinges kommunen til å offentliggjøre ytterligere tre navn.

I klagen til Fylkesmannen viste Budstikka Media offentleglova § 25 annet ledd, fjerde punktum der det kreves at det skal tillegges vekt at det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen, og at hver enkelt søkers begrunnelse for konfidensialitet skal vurderes konkret og avveies mot stillingens offentlige interesse. «En forutsetning for at loven praktiseres rett, er at det innhentes en begrunnelse fra samtlige søkere som ber om konfidensiell behandling», understreker Budstikka.

Etter en gjennomgang av de ulike begrunnelsene, konkluderer Fylkesmannen i Oslo og Akershus med at det ikke var grunnlag for å hemmeligholde tre av de seks søkerene.

Fylkesmannen tar utgangspunkt i at det skal mye til før en kan fravike den klare hovedregelen i norsk rett om om rett til innsyn i søkerlister, og at terskelen blir ekstra høy når en står overfor stillinger av stor offentlig interesse. I vurderingen av den enkelte søkers begrunnelse kreves det at det må foreligge særlige forhold eller påvises konkrete forhold som kan føre til skade eller ulemper for søker. Det er altså ikke nok at søkere oppgir at det vil være uheldig for sin nåværende stilling, eller at det foreligger «forretningsmessige og personlige grunner». På bakgrunn av dette konkluderer Fylkesmannen med at Asker kommune ikke hadde hjemmel til å unnta tre av de seks hemmelige søkerne.

Les også:
Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalgs rapport om hemmelige toppjobber: Ulovlig hemmelighold av søkere til offentlige stillinger.