Gaute Mehl mot Grenda

PFU-sak 92-161


SAMMENDRAG:
«Grenda» hadde henholdsvis 20.08.92 og 17.09.92 to innlegg hvor avisens redaktør Knut Hass omtaler Helga E. Mehls standpunkt i landbruksnemnda vedrørende en søknad fra avisen selv om å få tildelt en tomt. Helga E. Mehls har fått svare på begge innleggene mens redaktøren på sin side bruker 5 1/2 spalte (over en side) på et av sine innlegg.

Klageren hevder at redaktøren kommer med en rekke påstander, synsinger og faktisk uriktige opplysninger samt at redaktøren mistenkeliggjør Helga E. Mehls hensikter. Med henvisning til redaktørens meget lange leserbrev, hevder klageren at redaktøren misbruker sin makt.

Sekretariatet mener klagen bør behandles etter forenklet saksbehandling fordi det, etter sekretariatets oppfatning, ikke foreligger brudd på god preseskikk. Sekretariatet skriver i sin innstilling debatten om den aktuelle tomtesaken, er en del av en løpende debatt og at man må tillate sterke påstander hvis den angrepne part må få komme til orde med et tilsvar. I den aktuelle saken har dette skjedd.

Fordi dette er en sak hvor avisen selv er part i saken, stilles det særlig strenge krav til avisens omtale av sakens faktiske sider og den ansvarlige redaktørs politiske kommentarer. Naturligvis må redaktøren få fremsette sine påstander og synspunkter, men for avisens troverdighet er det helt avgjørende at ikke det etterlates et inntrykk av maktmisbruk og en partisk behandling av debattantene. Sekretariatet har ikke kjennskap til «Grendas» behandling av leserbrev, men konstaterer at klageren oppfatter redaktørens massive innlegg 17.09.92 som et maktmisbruk fra redaktørens side. Imidlertid finner ikke sekretariatet grunnlag for å fastslå at det foreligger brudd på god presseskikk.

Klageren har telefonisk opplyst at han stiller seg uforstående til sekretariatets innstilling. Han har varslet en skriftlig redegjørelse, noe som ikke har kommet.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.