Monika Dypeng mot TV 2

PFU-sak 287/17


SAMMENDRAG:

TV 2 publiserte 22. april 2017 et innslag om Jarl Goli i programmet God Kveld Norge. I programmet uttalte Goli seg om skilsmissen han har hatt med sin ekskone Monika Dypeng.

I innslaget fortalte TV 2s reporter at Jarl Goli var midt i en av sine livs største kriser da han var med på programmet Kjendis-Farmen. Reporteren fortalte også at Golis oppførsel på TV-skjermen fikk seerne til å koke over.

Goli uttalte så:

«– Jeg gikk inn i Farmen i en tid da jeg slet personlig med et ekteskap som ikke fungerte. (…)»

En faksimile av en artikkel i Se og Hør ble vist, der det stod at Jarl Goli og kona skulle skilles, ble vist mens TV 2s reporter sa:

«For kort tid etter at han kom hjem, ble det kjent at Jarl og kona Monika går fra hverandre. Og vissheten om et mulig ekteskapsbrudd gjorde oppholdet på Farmen ekstra tungt.»

Ekskona var avbildet i Se og Hør-faksimilen.

Deretter kom følgende spørsmål-svar-sekvens:

«– Det gir deg i hvert fall tid til å tenke igjennom valget jeg til syvende og sist måtte ta, uten mobiltelefon, uten påvirkning, uten ord som kanskje kan såre av og til. Sånn sett var Farmen den tenkepausen man kanskje trenger for å lande på et standpunkt, og ta et valg, og det gjorde jeg jo. Men den prosessen delte jeg nok ikke med de andre på Farmen, mens jeg var der.

– Hvilken valg tenker du på da?

– At jeg brøt ut av et ekteskap som ikke fungerte for oss begge.»

TV 2 presenterte også innslaget på sine nettsider. Der stod følgende tittel: «Jarl Goli snakker ut: Bestemte seg for skilsmisse under Farmen»

 

KLAGEN:

Klager er Monika Dypeng, Jarl Golis ekskone. Hun mener TV 2 har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll
  • Punkt 4.3, om privatliv
  • Punkt 4.17, om redigering av kommentarfelt

Klager mener TV 2 ikke har kontrollert opplysningene som Goli kom med om deres ekteskapsbrudd:

«Det var ikke Goli som brøt ut av ekteskapet. Goli ble informert om at jeg ville ta ut seperasjon før han flyttet inn på Farmen og jeg sendte inn seperasjonspapirene samme dag som Goli dro på innspilling. (Kan fremskaffe dokumentasjon på dette fra Fylkesmannen i Oslo/ Akershus). Det var jeg som tok valget om å bryte ut av ekteskapet, og Goli hadde følgelig ikke noe ekteskap å komme tilbake til.»

Dette gjør at opplysningene som kommer frem i reportasjen, ikke er korrekte, mener klager. Ifølge klager fremstår det der som at det var han som valgte å avslutte ekteskapet.

Klager opplyser at omtalen har vært en belastning for henne og hennes nærmeste, og hun mener at TV 2 aldri skulle omtalt ekteskapsbruddet i det hele tatt. Hun mener at en skilsmisse er et privat forhold som ikke angår offentligheten. At det i tillegg fremsettes usanne påstander om det private forholdet, gjør det verre, skriver klager.

Slik klager ser det, har ikke Jarl Goli en offentlig rolle som legitimerer omtalen:

«Jarl Goli er ingen person av samfunnsmessig betydning, men en tidligere kjendis som fikk ny aktualitet gjennom en kortvarig deltagelse på Kjendis-farmen. God Kveld Norge kan derfor ikke begrunne publiseringen med henvisning til pressens samfunnsansvar.»

Klager begrunner til slutt sin anførsel om brudd på punkt 4.17 slik:

«TV2 burde for lengst ha slettet intervjuet fra sine digitale arkiver. Men intervjuet kan altså fortsatt sees på TV 2 Sumo. Dette forholdet påklages også til PFU. Når et forhold som åpenbart bryter med de presseetiske normer, ikke slettes, vil krenkelsen gjentas kontinuerlig. Men andre ord krenkes jeg hver gang noen ser på innslaget. Det vises til Vær Varsom-plakaten punkt 4,17, siste setning, der det heter: «Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.» Selv om dette muligens er ment for kommentarfeltene, må ordlyden kunne forstås slik at det gjelder alle publiseringer. Noe annet vil være helt meningsløst.»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING: 

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 kan ikke se å ha brutt god presseskikk.

Mediehuset mener at det ikke er relevant hvem som leverte skilsmissepapirene i skilsmissen til klager og Jarl Goli: «Her er det tanker om hvorvidt Goli i den aktuelle perioden skulle akseptere en skilsmisse eller slåss for fortsatt samliv, han omtaler.»

TV 2 påpeker at Goli ikke kommer med noen opplysninger om klager i publiseringene. Videre mener TV 2 at en skilsmisse er en offentlig handling:

«Generelt er inngåelse og oppløsning av ekteskap er en offentligrettslig handling med rettslige konsekvenser, som i alle fall ikke for Goli kan sies å høre hjemme i en privat sammenheng. Hva gjelder klagers og Jarl Golis posisjon i offentligheten, dokumenteres den også ved den faksimile som det vises til i innslaget.»

Ifølge TV 2 søkte klager og Goli offentlighet flere ganger da de var et par.

Mediehuset avviser at det er blitt publisert faktiske feil.

Når det gjelder spørsmålet om privatliv, skriver TV 2:

«I den grad det trekkes frem «private forhold» er det Goli som uttaler seg om sin egen livssituasjon og egen subjektive opplevelse av denne under innspillingen av det aktuelle programmet.»

Og videre:

«Det er – innenfor god presseskikk – rom for å høre enkeltpersoners egne subjektive opplevelser- også i familielivet. I alle fall når det skjer i en sammenheng – som jo er tilfellet her – hvor det ikke publiseres noen opplysninger om intime forhold, påstander om at andre er å klandre eller brukes en krenkende eller på annen måte belastende form om en tredjepart.»

TV 2 opplyser at redaksjonen valgte å slette en nettartikkel som ble laget på bakgrunn av innslaget i God Kveld Norge. Klager hadde reagert på artikkelen og tok kontakt med redaksjonen. At artikkelen ble slettet, betyr imidlertid ikke at den brøt med god presseskikk, understreker TV 2. Redaksjonen mente, og mener, at den var i tråd med Vær Varsom-plakaten.

Klager mener at hennes klage fremdeles står godt, etter TV 2s tilsvar. Hun vil imidlertid legge til følgende:

«Jeg ser at det dessverre er notert feil dato for når skilsmissepapirene ble sendt inn av meg, men hovedpoenget er at Jarl Goli visste at jeg ville sende inn dokumentene mens han var på innspilling. Dette ble han informert om av meg FØR han dro inn på Farmen. Hele reportasjen i GKN faller dermed på sin egen urimelighet ift at den konsekvent inneholder faktafeil og løgner samtidig som TV2/ GKN ikke har tatt seg bryet med å sjekke om NOEN av opplysningene faktisk stemmer- hvilket de ikke gjør. Den aktuelle GKN- episoden ble også markedsført flere dager i forkant av sending med følgende heading: «Jarl Goli snakker ut: bestemte seg for skilsmisse under Farmen». Jarl hadde ikke lenger noe ekteskap å ta stilling til mens han var på Farmen.»

TV 2 merker seg at klager nå har andre opplysninger om når skilsmissepapirene ble sendt. Mediehuset skriver:

«Denne opplysningen understøtter – i den grad man kan si at Jarl Goli i det hele tatt har fremkommet med konkrete faktaopplysninger – hans oppfatning, som han ga uttrykk for i intervjuet.»

TV 2 opplyser videre at det ikke stemmer at det påklagede innslaget ble markedsført med headingen «Jarl Goli snakker ut: bestemte seg for skilsmisse under Farmen».

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i TV 2-programmet God Kveld Norge. I innslaget beskrev Jarl Goli hvordan han hadde bestemt seg for skilsmisse mens han var på innspilling av programmet Kjendis-Farmen.

Klager er Golis ekskone. Hun mener TV 2 har brutt god presseskikk fordi de ukritisk har latt Goli få si at han valgte å bryte ut av ekteskapet når det var hun som tok ut skilsmisse. Hun opplever det som krenkende at TV 2 har publisert det hun mener er uriktige opplysninger om hennes privatliv. Hun reagerer også på at TV 2 viste en faksimile med et gammelt bilde av henne og Goli, og hun mener at omtalen av ekteskapsbruddet er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt om privatliv.

TV 2 kan ikke se at god presseskikk er brutt. TV-kanalen mener det er irrelevant om det var Goli eller klager som tok ut skilsmisse. Det er Golis tanker om forholdet som kommer frem i reportasjen, og han kommer ikke med noen opplysninger om klager, understreker mediehuset. Videre mener TV 2 at en skilsmisse er en offentlig handling, og at Goli og klager selv har søkt offentligheten ved flere anledninger.


Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klager er omtalt med fornavn i reportasjen og at hun er identifisert gjennom en faksimile.

Utvalget mener imidlertid at reportasjen ikke inneholder private detaljer om hverken klager eller ekteskapsbruddet. Punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP) ber mediene vise respekt for folks privatliv, men å omtale en skilsmisse er i seg selv ikke et brudd på god presseskikk. Selv om PFU har forståelse for at klager opplever det ubehagelig at hennes eksmann uttaler seg om deres ekteskapsbrudd, mener utvalget at reportasjen ikke var en krenkelse av klagers privatliv.

PFU merker seg at TV 2 ikke kontaktet klager for å høre hennes versjon av det Goli sa i reportasjen. Selv om Golis uttalelser ikke inneholder sterke beskyldninger som utløste retten til samtidig imøtegåelse, påpeker PFU at det er god presseskikk å ta kontakt med den andre part for å kontrollere opplysninger, jf. VVP punkt 3.2. Utvalget mener likevel, etter en samlet vurdering, at TV 2 ikke har brutt god presseskikk i dette tilfellet. Utvalget legger vekt på at det er Golis subjektive opplevelse som kommer frem, og at reportasjen ikke inneholder anklager mot eller detaljer om klager.

Etter en samlet vurdering mener utvalget at TV 2 ikke har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 29. mai 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku