Advokat Tony Vangen pva. klient mot Dagbladet

PFU-sak 275/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Dagbladets omtale av en lege med tysk bakgrunn som tidligere jobbet i Norge. Vedkommende ble dømt for seksuelle overgrep mot norske pasienter, før han deretter flyttet tilbake til Tyskland for å jobbe som lege der. Brorparten av klagen er viet en nettpublisering bestående av en skriftlig reportasje og en videoreportasje med skjulte opptak av legen fra hans arbeidsplass i Tyskland. Men klagen omfatter også fire andre publiseringer som omtaler den aktuelle legen.

Klager er den omtalte legen v/advokat. Han argumenterer for at Dagbladets bruk av skjult kamera, og den påfølgende publiseringen av skjulte opptak, bryter med god presseskikk. Videre anfører klager at journalistene som oppsøkte ham i Tyskland, ikke gjorde premissene klare i intervjusituasjonen, og at den påklagede reportasjen ga et uberettiget inntrykk av at klager hadde opptrådt klanderverdig i sin nye jobb. Klager mener også at Dagbladet har tatt et av hans sitater ut av kontekst, og så benyttet det i en tittel på injurierende vis. Endelig fremholder klager at Dagbladets samlede dekning av forholdet, fordelt på fem publiseringer, har krenket klagers privatliv og brutt flere punkter i VVP.

Dagbladet avviser klagen på alle punkter. Redaksjonen mener at bruken av skjult kamera var i tråd med god presseskikk fordi saken omhandler forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, og fordi skjult kamera var et nødvendig virkemiddel for å avdekke vesentlige aspekter ved forholdet. For øvrig anfører Dagbladet at klager har fått anledning til å komme med sin versjon av saken, at Dagbladets journalister opptrådte korrekt i Tyskland, og at det er dekning for tittelbruken. Videre viser redaksjonen også til at klager ikke er identifisert, og at den innklagede dekningen omtaler klagers profesjonelle virke, ikke hans privatliv.

Pressens Faglige Utvalg vil gi Dagbladet honnør for å ha løftet frem et viktig tema. I klagen fremholdes det at klagers nye arbeidssituasjon i Tyskland ikke kan være av vesentlig samfunnsmessig betydning for Dagbladets norske publikum. Utvalget mener det finnes et publikum, også i Norge, som anser at dette er forhold av samfunnsmessig betydning. Etter utvalgets oppfatning er ikke poenget hvor legen jobber, men at han jobber som lege.

På bakgrunn av det foreliggende materialet mener utvalget at Dagbladets møte med klager i Tyskland tidlig tok form av en intervjulignende situasjon, og at premissene for intervjuet ble tilstrekkelig klargjort til at redaksjonen ikke brøt VVPs punkt 3.3. Utvalget noterer seg også at klager gis anledning til å forsvare sin uskyld, og at klagers versjon av saken derfor kommer frem.

Videre noterer utvalget seg at klager, i noen av de totalt fem påklagede artiklene, omtales i en integrert, billedlagt faktaboks, selv om angjeldende oppslag enten belyser sakskomplekset mer generelt, eller primært omhandler andre legers overgrep mot pasienter. Slik utvalget ser det, er Dagbladets bruk av faktaboks i disse artiklene godt journalistisk motivert, og i tråd med god presseskikk. Til vurdering kommer det også at klagers ansikt er sladdet på bildet, og at klager ikke omtales ved navn. Utvalget kan ikke se at Dagbladet i denne sammenheng har brutt VVPs punkt 4.1., 4.3. eller 4.7.

Utvalget mener imidlertid at Dagbladet kunne ha fått bekreftet at klager jobbet på det tyske sykehuset uten at et intervju med legen måtte gjennomføres med skjult kamera. Utvalget kan ikke se at de skjulte opptakene avdekker vesentlig informasjon av samfunnsmessig betydning som ikke lot seg avdekke på annen måte. Følgelig mener utvalget at Dagbladets publisering av skjulte opptak, er i strid med VVPs punkt 3.10. Publikum blir heller aldri gjort oppmerksom på at legen ikke er klar over at han blir filmet.

Dagbladets bruk av klagers sitat, «– Jeg er som en gud», i tittel og undertittel fremstår misvisende. Utvalget er av den oppfatning at klager, med denne uttalelsen, mente å uttrykke at han ikke har gjort noe kritikkverdig i sin nye jobb, og at ordvalget således bærer preg av at norsk ikke er klagers morsmål. Klager korrigerte da også seg selv umiddelbart. Selv om denne nyanseringen fremkommer i saken, mener utvalget at Dagbladets tittel er i strid med VVPs punkt 4.4., der det heter at overskrifter ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet.

Dagbladet har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mars 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Ellen Ophaug,
Eva Sannum, Amal Aden