Nidarosa Media AS mot Rørosnytt

PFU-sak 210/17


SAMMENDRAG:

Rørosnytt publiserte en nettartikkel onsdag 2. august 2017 med tittelen «Avslutter samarbeidet» og følgende tekst:

«Torik AS har sagt opp Franchiseavtalen med Nidarosa media AS. Begrunnelsen for oppsigelsen er at Nidarosa media, ved Snorre Vikdal ved flere anledninger har blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet til den ansatte ansvarlig redaktør, Tone Gullaksen, og dermed opptrådt i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media, skriver Torik AS i en pressemelding.

For oss i Torik AS, er redaksjonell frihet helt avgjørende, og fokus på fri journalistikk motivasjonen for å etablere lokale nettsider. Våre nettsider skal speile virkeligheten slik den er, ikke verre eller bedre. En del av dette er å påpeke uheldige forhold i arbeidslivet, og sette søkelyset på det. Vi kan ikke sitte stille å se på den behandling ansvarlig redaktør og redaksjonen har fått. Det er viktig at disse ivaretas videre.

– Vi vil fortsette arbeidet med å realisere planene om trondheimsnytt.no, og arbeider nå med å finne en ny franchisetaker så raskt som mulig heter det i pressemeldingen fra Torik AS.»

Artikkelen var illustrert med en printscreen av Trondheimsnytt.no’s nettside.

KLAGEN:

Klager er Nidarosa Media AS ved Snorre Vikdal. Han klager inn tre aviser: Rørosnytt, Malviknytt og Arbeidets Rett. Han mener alle tre avisene har publisert artikler med grove beskyldninger mot Nidarosa Media AS og ham personlig, uten at han fikk mulighet til samtidig imøtegåelse. Klager mener dette er et brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.14. (Klager skriver tilsvarsrett, men mener samtidige imøtegåelsesrett, jf. klagers anførte punkt 4.14. Sekr.anm.)
Det opplyses om følgende fakta innledningsvis:

  • Nidarosa Media AS var franchisetager til Trondheimsnytt.no. Torik AS var franchisegiver.
  • Torik AS er et selskap eid av Eirik Dalseg (styreleder) og Tore Østby (styremedlem).
  • Eirik Dalseg er daglig leder i Rørosnytt og Malviknytt. Tore Østby er redaktør i Rørosnytt.

Klager skriver: «Nidarosa Media AS kom i konflikt med Torik AS i slutten av juli, og Torik AS sa opp franchiseavtalen 31. juli 2017. Kvelden etter, 1. august, var vi i forhandlinger om løsning på konflikten med Torik AS slik at avisen og våre ansatte ble ivaretatt. Og det ble sendt en del eposter med forslag til løsninger. På morgenen 2. august valgte så Torik AS, midt i forhandlingene, å sende ut en pressemelding med grove usanne beskyldninger mot oss. Samtidig ga de oss et ultimatum på morgenen om å godta deres svært urimelige løsning med siste svarfrist samme dag.» Det vises til en epost fra Torik AS ved Tore Østby (se vedlegg 1).

Pressemeldingen fra Torik AS ble publisert både i Rørosnytt og i Malviknytt. Klager viser til følgende sterke påstander han mener han skulle fått imøtegått:

«Begrunnelsen for oppsigelsen er at Nidarosa media, ved Snorre Vikdal ved flere anledninger har blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet til den ansatte ansvarlig redaktør, og dermed opptrådt i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media»

«En del av dette er å påpeke uheldige forhold i arbeidslivet, og sette søkelyset på det. Vi kan ikke sitte stille å se på den behandling ansvarlig redaktør og redaksjonen har fått.»

Klager avviser at han har blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet, og skriver at redaksjonen ikke hadde startet da Torik AS sa opp avtalen, «så hvordan kan en redaksjon som ikke har startet i sitt arbeidsforhold ha fått en dårlig behandling?»

Ifølge klager sendte Torik AS denne pressemeldingen ut til mange aviser. I de andre avisene fikk Nidarosa Media imøtegå påstandene, «så der ble sakene belyst slik de skulle», skriver klager.  Men i Rørosnytt og Malviknytt ble pressemeldingen publiserte uten noen slik imøtegåelse, noe klager mener er et klart brudd på Vær-Varsom plakaten (VVP) punkt 4.14.

Videre reagerer klager på at Torik AS bruker avisene de eier, Rørosnytt og Malviknytt, til å sverte ham ved å publisere slike påstander uten at han får forsvar seg. Klager hevder at Nidarosa media AS og Torik AS var midt i forhandlinger, og klager mener Torik AS brukte pressemeldingen om en metode for å presse ham til å godta deres forslag. Det vises også til at redaktøren i Rørosnytt (Østby) selv deltok aktivt i presset mot ham, jf e-posten i vedlegg 1, og klager skriver: «[H]an sendte ultimatumet til Nidarosa Media AS som redaktør i Rørosnytt. Og så trykket han pressemeldingen fra Torik AS på Rørosnytt.»

Klager mener dette er brudd på flere punkter i VVP:

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

2.1: Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.

2.2. Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

2.3. Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

TILSVARSRUNDEN:

Rørosnytts tilsvar er underskrevet av «Tore Østby, redaktør i Rørosnytt og redaktør i Torik AS», sammen med følgende kommentar: «Redaktørrollen i Torik AS er knyttet til publikasjoner fra Torik AS. I forhold til franschisetakere har undertegnede ingen redaktørrolle.»

Rørosnytt opplyser at det ikke er ønskelig med noen minnelig ordning med klager. I stedet mener avisen at det vil være riktig av PFU å treffe nødvendige tiltak mot klager. Ifølge Rørosnytt misbruker Snorre Vikdal en medieplattform til «å drive regulære mobbekampanjer mot politiske motstandere, og som gjennom falsk dokumentasjon forsøker å lure PFU.» Det vises til hans nettsted Nidarosa.com som Rørosnytt mener er en mobbekanal, og noe PFU bør stoppe umiddelbart.

Videre skriver avisen: «Som franschisetaker på Trondheimsnytt viste Snorre Vikdal arbeidsmetoder, som er i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media. Vikdal avslørte at han hadde til hensikt å bruke Trondheimsnytt som plattform for mobbekampanjer mot enkeltpersoner. Ansvarlig redaktør Tone Gullaksen var ikke villig til å være med på dette, og da kjørte Vikdal en stygg kampanje mot henne for å få henne til å slutte. Som franschisegiver stilte vi oss bak en redaktør, som var villig til å miste jobben for innarbeidede rettigheter i norsk media. Saken er også meldt til arbeidstilsynet.»

Rørosnytt mener klager gir en feil fremstilling av fakta i saken. Avisen hevder: «Det som skjedde var at Torik AS sendte ut en pressemelding om at Franchiseavtalen med Snorre Vikdal var sagt opp, med en begrunnelse for dette. Dette måtte vi gjøre, fordi vi tidligere hadde sendt pressemeldinger om at oppstart på ordinær nyhetsdekning skulle være 1. august. Når åpningen var avlyst, måtte vi orientere om det, og hvorfor det skjedde.»

Avisen mener pressemeldingen var presis og nøkternt formulert. Den inneholdt «ingen faktiske feil, og ingen beskyldninger ut over det Tone Gullaksen dokumenterte hadde skjedd. […] Vi har også fysiske bevis for at Vikdal gikk inn og fjernet artikler redaktøren hadde publisert. […] Som ansvarlig aktør i mediebransjen kunne ikke vi sitte stille å se på den behandling ansvarlig redaktør og redaksjonen har fått i Trondheimsnytt. Vi er stolte av å ha stått opp for redaktørplakaten, og har ingen ting å skamme oss for.»

Ifølge avisen er faktum det at Vikdal blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet. Rørosnytt mener Vikdal forsøker å lure PFU til å tro at redaksjonen ikke hadde startet enda. Redaksjonen hadde publisert saker i juli, og redaktør Tone Gullaksen hadde vært i arbeid, skriver avisen.

I tilsvaret står det også at: «Vi forsøkte å få tak i Snorre Vikdal for kommentar, men han ville ikke snakke med oss».

Rørosnytt reagerer på at Vikdal bruker formuleringen «oss i Nidarosa media», og skriver: «Det eksisterer ikke noe oss. Snorre Vikdal er den eneste som har noen rolle i Nidarosa media.»

Ifølge Rørosnytt var det heller ikke noen forhandlinger mellom Torik AS og Nidarosa Media AS om fortsatt samarbeid: «Det pågikk ikke noe press. Hva skulle vi presse Snorre Vikdal til? Franchiseavtalen var sagt opp 31. juli. […] Vi ga ham et tilbud om å skilles utenfor rettsalen gjennom en minnelig ordning mellom partene. Pressemeldingen ble ikke sendt ut midt i forhandlingene. Her bruker Snorre Vikdal en e-post, som han nå hevder viser at forhandlinger fortsatt pågikk. […] Vi har aldri kjørt noen svertekampanje mot Snorre Vikdal. Vi sendte bare en nødvendig pressemelding. Det er Snorre Vikdal som kjører en svertekampanje mot oss, slik han har gjort utallige ganger mot politiske motstandere. Det er heller ikke første gang han forsøker å bruke PFU som brekkstang i sine svertekampanjer.»

Videre opplyses det i tilsvaret: «Torik AS sendte pressemeldinger til alle aktører i Sør-Trøndelag. Vi sendte også til egne redaksjoner. Alle som fikk pressemelding publiserte saken. De Vikdal ville snakke med, hadde kommentarer fra ham. Vikdal brukte tilsvarsretten til å dikte opp røverhistorier om oppkjøpsforsøk, og omtalte oss som ”cowboyer”. Om sin egen rolle i det som hadde skjedd, sa han at han var fysioterapeut, og ikke visste om redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media. Han brukte utklipp fra mailer til å forvrenge virkeligheten. Han slapp til med disse beskyldningene i Fjell-Ljom og Nea radio blant annet. […] Snorre Vikdal viser en utrolig forakt for leserne, hvis han mener at vi ikke skulle informert dem om at Trondheimsnytt ikke kom på nett som tidligere varslet.»

 

Klager reagerer sterkt på at Rørosnytt i tilsvaret mener klager driver en mobbekanal og at han forsøker å lure PFU: «Nettavisen Nidarosa har jeg startet via mitt selskap Nidarosa Media AS. Den er ingen medieplattform for å drive mobbekampanjer. Jeg er ikke aktiv i politikken, noe jeg ikke har vært en stund. Og jeg har ikke levert noen falsk dokumentasjon til PFU.»

Klager mener pressemeldingen slett ikke er nøktern: «Og å beskylde et AS og en navngitt person for lovbrudd er ikke nøkternt. Det bør automatisk gi tilsvar.»

Klager hevder det ikke stemmer at Rørosnytt i forsøkte å få tak i han for en kommentar på pressemeldingen: «Jeg hørte ingenting om pressemeldingen verken fra Rørosnytt eller Torik AS. Hvis Rørosnytt/Torik AS opprettholder denne påstand må de dokumentere den. Jeg hørte kun om pressemeldingen via andre medier som ringte meg opp, og fikk ingen informasjon fra Rørosnytt om at de hadde lagt den ut på sin avis.»

Det vises igjen til at det var redaktør Tore Østby i Rørosnytt som sendte ham ultimatumet på morgenen 2/8 samtidig som han publiserte pressemeldingen: «Og det blir ekstra ille når redaktør Tore Østby i Rørosnytt legger ut denne pressemeldingen fra Torik AS når han samtidig eier 50% av Torik AS. Eirik Dalseg eier den andre delen av Torik AS. Tore Østby er samtidig en av to majoritetseiere i Rørosnytt AS sammen med Eirik Dalseg. Eirik Dalseg er også daglig leder av Rørosnytt.»

Klager mener partene var i forhandlinger den 2/8, og legger ved hele e-post-korrespondansen.

Rørosnytt skriver: «Etableringen av Trondheimsnytt endte i tragedie. Hundrevis av timer nedlagt i å utarbeide en komplett multimedial nyhetsside for Trondheim var fullstendig bortkastet. […]. Når vi forsøker å bygge opp noe, som lokale nettaviser i nytt-konseptet, må vi akseptere en risiko. Jeg gråter imidlertid for en redaktør, som flyttet til Trondheim, og kjøpte seg bolig for å lede et demokratiprosjekt, som blir trakassert av sin arbeidsgiver, og ender opp med som arbeidsledig småbarnsmor med store boutgifter. Jeg er imponert over hvordan Tone Gullaksen står opp for journalistikken og presseetikk, selv om det koster henne jobben. Jeg gråter for en ung journalist, som flytter til Trondheim for å arbeide som journalist i et demokratiprosjekt, og som kommer til det stikk motsatte. Jeg er imponert over den unge journalisten nn som også står opp for journalistikken og presseetikk, selv om det koster henne jobben. For meg er det stor ironi at Pressens faglige utvalg, nå skal vurdere om Snorre Vikdal har blitt strøket tilstrekkelig med hårene i denne saken.»

Rørosnytt mener «Snorre Vikdal [har] dratt inn en lang rekke usanne beskyldninger i denne klagen, for å forsøke å sverte Torik AS, Eirik Dalseg og undertegnede. Mye av dette har jeg svært vanskelig for å se har noe i PFU å gjøre. […] Jeg ber utvalgets medlemmer lytte til radiointervjuet som ligger i saken: http://nearadio.no/roros-holtalen/nyheter/tilbakeslag-for-trondheimsnytt/19.17253   Ifølge avisen er denne klagen til PFU et forsøk fra Vikdal på «å snu saken der han er overgriperen, til at han er offeret».

Rørosnytt skriver at avtalen ble sagt opp, og da Vikdal ikke informerte omverden om dette på 1. august, som skulle være lanseringsdagen, måtte Torik AS sende ut informasjon. Og: «Pressemeldingen inneholder ingen usanne påstander, men godt dokumenterte fakta. Vi ba om en juridisk vurdering på dette fra advokat Kari Andersen. Vurderingen ligger vedlagt.»

Videre skrives det i tilvaret: «Vi forsøkte å få tak i Snorre Vikdal både før og etter at pressemeldingen ble sendt ut. Vi ba gjentatte ganger om en redegjørelse fra Vikdal om det som hadde skjedd, men det fikk vi aldri. Her der den siste mailen der vi ba om en redegjørelse:

​Det anføres at det ble gjort stor innsats for å få Snorre Vikdals tilsvar. Det opplyses videre: «Den dagen pressemeldingen ble publisert i Rørosnytt, ringte også vår journalist til Snorre Vikdal uten å få svar. Snorre Vikdal hadde gjort seg utilgjengelig for oss.»

Eposten var ikke noe ultimatum, og det var «intet ønske om å presse Snorre Vikdal. Denne mailen kom i en mailrekke, der vi forsøkte å få til en ryddig skilsmisse».  Rørosnytt legger ved hele mailutvekslingen og en redegjørelse fra Eirik Dalseg.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel publisert i Rørosnytt, der stoffet var hentet fra en pressemelding fra Torik AS. Artikkelen handlet om at eierne av nettavisen Trondheimsnytt, Torik AS, hadde sagt opp franchiseavtalen med Nidarosa Media ved Snorre Vikdal, fordi Vikdal – ifølge Torik AS –  hadde blandet seg inn i den redaksjonelle virksomheten og opptrådt i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media. Eierne av Torik AS er henholdsvis daglig leder og redaktør i Rørosnytt.

Klager er Nidarosa Media AS ved Snorre Vikdal. Han mener avisen har publisert grove, usanne beskyldninger mot Nidarosa Media og ham personlig, uten at han fikk mulighet til samtidig imøtegåelse. Klager mener dette er et brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.14. Slik klager ser det, brukte Torik AS avisen de eier til å publisere en pressemelding for å sverte ham uten at han fikk forsvare seg. Klager mener dette var et forsøk på å presse ham til å godta Torik AS’ løsning i forhandlingene som pågikk.

Rørosnytt avviser brudd på god presseskikk. Avisen mener pressemeldingen er nøktern og beskriver hva som faktisk har skjedd. Det vises til dokumentasjon på klagers opptreden ovenfor redaktøren i Trondheimsnytt, og avisen mener PFU i stedet må kritisere klager. Videre skriver avisen at pressemeldingen måtte ut fordi nettstedet ikke ble lansert den dagen det skulle, og publikum og berørte parter måtte informeres. Det anføres også at man forsøkte å få kommentarer fra klager forut for pressemeldingen, men at klager gjorde seg utilgjengelig. Det avvises at partene var i forhandlinger, og det vises til at avtalen var sagt opp.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil understreke at utvalgets mandat er å vurdere det påklagede forhold og det presseetiske ved dette. Videre vil utvalget minne om at stoff fra pressemeldinger må underkastes den samme kontroll og kritikk som alt annet stoff. Redaktøransvaret og Vær Varsom-plakaten gjelder for alt innhold som publiseres i en avis.

Utvalget mener at nyheten om avsluttet samarbeid hadde aktuell og allmenn interesse, og måtte kunne videreformidles av Rørosnytt. Det fremgår av artikkelen at innholdet kom fra en pressemelding, noe som klargjør kilden bak informasjonen for leseren.

Men slik utvalget ser det, fremsettes det sterke, faktiske beskyldinger mot klager i artikkelen, blant annet påstander om lovbrudd. Utvalget mener derfor at klagers rett til samtidig imøtegåelse er utløst, jf. VVP punkt 4.14. Utvalget har også tidligere påpekt at imøtegåelsesretten utløses selv om man mener å ha dekning for de faktiske forhold.

Utvalget merker seg at Rørosnytt skriver at man forsøkte å få kommentar og redegjørelse fra klager, men at klager gjorde seg utilgjengelig. Ut ifra vedlagt skriftlig dokumentasjon, mener utvalget imidlertid at denne kontakten var å forstå som en henvendelse fra Torik AS som part i saken, og ikke som en henvendelse fra redaksjonen i Rørosnytt om samtidig imøtegåelse i publiseringsøyemed. Videre står det påstand mot påstand i forsøk på ytterligere kontakt via telefon. Utvalget minner om at den angrepne på en klar og tydelig måte skal få seg forelagt det konkrete innholdet i beskyldningene, og at det dreier seg om beskyldninger tenkt publisert. Om den angrepne ikke er tilgjengelig, eller ikke vil kommentere, bør dette fremgå av artikkelen. Utvalget viser til punkt 4.14 i VVP.

Utvalget har flere ganger uttalt at mediene må være åpne om eventuelle bindinger, og ta nødvendige grep for å unngå at publikum tviler på mediets vilje til å omtale saker på en upartisk måte. Utvalget registrerer at redaktøren har en dobbeltrolle, og at det dermed kan stilles spørsmål ved hans og journalistikkens uavhengighet og troverdighet. En slik rolleblanding kan svekke tilliten til mediene. Utvalget mener derfor at Rørosnytt i artikkelen skulle gjort leserne oppmerksom på at redaktøren i Rørosnytt også var eier av Torik AS som stod bak pressemeldingen jf. VVP punkt 2.3: «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet».

Rørosnytt har brutt punktene 2.3 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 19. desember 2017

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,

Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Eva Sannum