NN mot NRK

PFU-sak 201A/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel og et tv-innslag i NRK om at en friidrettstrener var tiltalt for å ha «juksa til seg legelisens».

Klager er treneren, som reagerer på at han er omtalt med navn og bilde. Slik klager ser det, er han ingen offentlig person, og det forelå ikke et berettiget informasjonsbehov for å identifisere ham. Han mener NRKs identifisering bidro til at andre medier gjorde det samme. Han påpeker at trenerjobben har vært frivillig dugnadsarbeid, og at trenerrollen ikke var relevant for omtalen av tiltalen. Videre reagerer klager på tittelbruken, og at forhold som ikke var omfattet av tiltalen, ble omtalt. Etter klagers mening skulle NRK vært mer kritiske til kildene, som politiet, og kontrollert opplysningene bedre, særlig i nettartikkelen hvor det ble henvist til en tidligere sak. Klager mener også at NRK har vært for pågående, og ikke tatt tilstrekkelig hensyn, blant annet til at han ikke ønsket å kommentere saken. Dette har også vært en belastning for tredjeparter, ifølge klager.

NRK mener tiltalen har allmenn interesse, og at det var berettiget å identifisere, blant annet for å hindre uberettiget mistanke mot andre. Slik NRK ser det, må klager anses som en offentlig person i kraft av sin rolle som trener for eliteutøvere. NRK viser til at klager er intervjuet og omtalt i denne rollen «en rekke ganger». Etter NRKs mening er det dessuten viktig med åpenhet om det som skjer i norsk toppidrett. NRK mener også det var relevant å knytte de omtalte forholdene til hans rolle som betrodd trener. Redaksjonen opplyser at omtalen bygger på tiltalebeslutningen, samt at klager ble forelagt uttalelsene fra politiet. NRK mener også det er dekning for tittelen på nett, selv om redaksjonen medgir at den er noe upresis. NRK har derfor endret denne. For øvrig mener NRK at omtalen er korrekt og saklig, og at redaksjonen har utvist tilstrekkelig omtanke og hensyn i arbeidet med saken.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klager mener NRK har brutt fem ulike punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP). Når det gjelder spørsmålet om identifisering, VVP 4.7, forstår utvalget at omtalen oppleves ubehagelig, også for tredjeparter. Utvalget mener likevel det var berettiget å bruke navn og bilde, både for å hindre unødig mistanke mot andre, og fordi det er av allmenn interesse å vite at en elitetrener er involvert i forhold som kan ha betydning for utøvelsen av dette vervet.

Utvalget merker seg også at det tydelig fremgår at det handlet om en tiltale, og at det altså ikke forelå noen dom, samt at klager fikk anledning til å kommentere tiltalen og imøtegå andre påstander samtidig (jf. VVP 4.14). Selv om klager mener NRK har vært for pågående i sitt forsøk på å få kommentarer fra klager (jf. VVP 3.9), kan utvalget ikke se at det er dokumentert annet enn at redaksjonen har opptrådt i henhold til vanlig journalistisk praksis i denne sammenheng. Utvalget mener heller ikke det var presseetisk uakseptabelt å vise til en tidligere sak.

Videre noterer utvalget seg at NRK vedgår at den første tittelen i nettartikkelen ikke var helt presis, og at den derfor ble endret. Selv om mediene selvsagt skal tilstrebe mest mulig presisjon, og utvalget finner det positivt at NRK derfor endret tittelen, mener utvalget at den første tittelversjonen likevel må anses som presseetisk akseptabel (jf. VVP 4.4). Tittelen handler om tiltalen, og i både ingress og brødtekst blir det utdypet hva tiltalen går ut på. For øvrig kan utvalget ikke se at omtalen er usaklig eller feilaktig presentert (jf. VVP 4.1 og 3.2).

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. november 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Alexander Øystå, Martin Riber Sparre,
Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Erik Schjenken