Voss Skiskyttarlag mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 078/18


SAMMENDRAG:

Dagens Næringsliv (DN) publiserte fredag 16. februar 2018 en magasinartikkel om en strid rundt idrettsmiljøet på Voss. Artikkelen ble publisert på nett, og tittelen var «Mens like’n er varm».

I ingressen stod det:

«Beskyldninger om ‘mafiametoder’. Boikott av butikker. Et idrettsmiljø i oppløsning. En solgt militærleir og en Facebook-like har snudd Voss på hodet.»

Brødteksten ble innledet slik:

«– Bygda vår er på en måte altfor liten for denne store saken, sier Lars Selheim.

Han er bonde og driver sitt eget slakteri oppe i en av bygdas mange fjellsider. De siste ukene er han også blitt en slags hovedperson i en strid mellom deler av idrettsmiljøet på Voss og to lokale entreprenører – som i 2013 kjøpte en gammel militærleir kalt Bømoen, inkludert en populær turløype og bygdas egen flystripe.

– Det gikk jo så bra med Voss, fortsetter Selheim.»

Artikkelen tok videre for seg hvordan ekstremsportmiljøet på Voss, som er avhengige av å bruke fly for å hoppe i fallskjerm, er i konflikt med utbyggere av boliger nær flystripa. I reguleringsplanen foreslås det at flyaktiviteten kuttes etter kl 19, opplyste DN.

DN opplyste også at en sponsor av Voss Ski- og Tursenter trakk pengestøtten da styrelederen ved tursenteret trykket like på et innlegg som gikk imot utbyggingsplanene.

Et stykke ned i teksten ble Voss Skiskytterlag trukket inn i saken. DN skrev:

«[Tore] Nyborg driver i dag mobil- og dataleverandøren Voss Kommunikasjon, men har tidligere også vært involvert i både nærradioer og sportsbutikk, og også vært manager for OL-vinneren Kari Traa. Nyborg var dessuten prosjektleder for Ski-NM i 2012 og NM i skiskyting i 2014 – og inntil nylig også et svært aktivt medlem i Voss Skiskyttarlag – før han ble utestengt.

– Angivelig fordi jeg hadde engasjert meg for sterkt i motstanden mot utbyggingsplanene på Bømoen, blant annet gjennom et leserinnlegg, sier han.

– Jeg fikk en epost fra styret om at jeg var utestengt fra ‘all aktivitet i laget’. Jeg fikk lov til å være medlem, men jeg fikk ikke lov til å delta på noe. Da jeg spurte dem om hvorfor, svarte de bare at det var på grunn av mine ‘metoder’. Da jeg spurte hva de mente med det, fikk jeg aldri noe svar.»

DN skrev videre:

«Nyborg mener ledelsen i Voss Skiskyttarlag har fungert som entreprenørenes løpegutter i prosessen rundt sponsorkonflikten mellom Spilde Entreprenør AS og Voss Ski- og Tursenter – ettersom den lokale entreprenøren også sponser skiskytterne på Voss.

– Jeg fikk en telefon med klare advarsler om konsekvenser dersom jeg ikke trakk innlegget. Men å trekke innlegget var aldri aktuelt, fordi det forteller om en virkelighet der sentrale samfunnsaktører ikke respekterer ytringsfriheten, sier Nyborg.»

 

KLAGEN:

Klager er Voss Skiskytterlag. Klager mener at Dagens Næringsliv har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Klager opplyser at det blir hevdet opplysninger i artikkelen som ikke stemmer. Det stemmer ikke at Tore Nyborg er utestengt fra all aktivitet i laget, og skiskytterlaget har aldri sendt ham en epost hvor dette står, skriver klager.

«Att styret har valgt å nytte andre enn Nyborg til de oppgavene styret delegerer, er ikke en utestengelse», står det i klagen. Tvert i mot ønsker skiskytterlaget at Nyborg deltar aktivt som far til en aktiv skiskytter, opplyser klager videre.

Klager forteller at skiskytterlaget ikke ble kontaktet av DN før publisering:

«Vi har et helt annet inntrykk av hva som er virkeligheten i saken. Dagens Næringsliv, som en seriøs avis, SKAL kontakte oss for å gi oss mulighet til å uttale oss før de skriver en slik artikkel.»

At avisen ikke tok kontakt, betød også at avisen ikke kontrollerte opplysningene i artikkelen godt nok, mener klager.

Slik klager ser det, burde DN laget en gladsak om skiskytterlaget for å rette opp i skaden som avisen har gjort. Klager har gitt avisen forslag til hva en slik sak kan handle om.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Dagens Næringsliv opplyser at redaksjonen har beklaget overfor klager at de ikke fikk kom til orde i artikkelen.

Avisen opplyser også at de har tilbudt å legge inn i sitater i nettartikkelen, lage en helt ny artikkel der klagers syn kommer frem eller at klager selv skriver et leserinnlegg.

Klager har avvist dette og heller krevd at Dagens Næringsliv lager en gladsak om et tema som angår skiskytterlaget i forkant av NM i skiskyting – en gladsak som laget skulle få til gjennomlesning og mulighet til å trekke seg fra. Dette avviste DN, opplyser avisen.

DN skriver følgende om retten til samtidig imøtegåelse:

«DN erkjenner at Tore Nyborgs uttalelser om Voss Skiskyttarlag utløste retten til samtidig imøtegåelse – men straks vi ble gjort oppmerksomme på dette av leder Tommy Vik, strakk vi oss umiddelbart så langt vi kunne i å komme Vik i møte.»

Når det gjelder kravet om opplysningskontroll i punkt 3.2, skriver DN:

«(…) vi [kan] ikke se at Viks innvendinger bestrider fakta som er publisert. Vi oppfatter det Vik skriver i klagen som en ren tolkning og en retorisk øvelse rundt faktiske forhold: ‘… styret har valgt å nytte andre enn Nyborg til de oppgavene styret delegerer’. Voss Skiskyttarlag har altså fått andre til å ta over Nyborgs gamle oppgaver i idrettslaget, og vi mener Nyborg her er i sin rett når han kaller dette å bli utestengt fra ‘all aktivitet i laget’. DN har også, som Vik påpeker, også skrevet at Nyborg fortsatt får være medlem i skiskytterlaget.»

Avslutningsvis skriver DN:

«DN mener også at Vik som representant for Voss Skiskyttarlag ved å avvise alle DNs forsøk på å la Voss Skiskyttarlag komme til orde, har det gjort det umulig for DN å rydde opp i en glipp – og mener dette klart bør vektlegges i PFUs behandling av klagen.»

 

Klager fastholder at DN har brutt god presseskikk.

Klager opplyser at mailen der det angivelig skal stå at Tore Nyborg er utestengt fra «all aktivitet i laget», ikke eksisterer.

Klager viser også til en redegjørelse fra Idrettsforbundet, som sier – ut i fra den juridiske definisjonen av utestengelse i idrettssammenheng – at Nyborg ikke er blitt utestengt fra skiskytterlaget.

Klager skriver også at de ikke kjenner til å ha blitt tilbudt skriftlig beklagelse på papir og nett for manglende samtidig imøtegåelse.

 

Dagens Næringsliv understreker at det er Tore Nyborgs oppfatning av de faktiske forhold som er publisert – avisen har ikke konstatert fakta. Avisen skriver også:

«Vi mener fortsatt at det Nyborg er referert på i artikkelen ikke er i uoverensstemmelse med hva som faktisk har skjedd, altså ikke noe brudd på VVP 3.2.»

DN skriver videre:

«Det at styret i Voss Skiskyttarlag har valgt å bruke andre til oppgavene Nyborg tidligere har hatt – som speaker og facebook-administrator – bekreftes også av Tommy Vik i en epostkorrespondanse DN har fått tilsendt (…). Vi mener dette i seg selv kvalifiserer til en ordbruk som utestengelse fra Tore Nyborgs side.

Nyborg presiserer også i DNs artikkel at han fortsatt har fått lov til å være medlem. DN kan heller ikke se at den ettersendte eposten fra advokat Tord Jordet i Idrettsforbundet endrer noe på dette.»

Når det gjelder tilbudet om skriftlig beklagelse, skriver DN at klager ble tilbudt dette i en telefonsamtale 20. februar.

 

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en magasinartikkel i Dagens Næringsliv om en strid rundt idrettsmiljøet på Voss. I artikkelen uttalte en mann at Voss Skiskyttarlag hadde stengt ham ute fra all aktivitet i laget. Han sa blant annet også at skiskytterlaget var løpegutter for en entreprenør på Voss.

Klager er Voss Skiskyttarlag. Ifølge klager har Dagens Næringsliv brutt god presseskikk gjennom å publisere sterke beskyldninger mot skiskytterlaget uten at foreningen fikk svare. De ble ikke kontaktet av DN, opplyser klager. Ifølge klager har DN også brutt Vær Varsom-plakatens krav om opplysningskontroll. Påstandene i artikkelen stemmer ikke, og opplysningene burde vært kontrollert med dem, skriver klager.

Dagens Næringsliv innrømmer at klager burde vært kontaktet før publisering. Avisen har derfor i etterkant tilbudt å redigere artikkelen på nett, lage en ny artikkel der klagers syn kommer frem og gi klager et leserinnlegg. Avisen opplyser at klager ikke ønsket noe av dette, men heller krevde at avisen laget en gladsak om skiskytterlaget i forkant av NM i skiskyting på Voss i mars 2018. DN avviser videre at kravet om opplysningskontroll er brutt. De faktiske påstandene var synspunkter fra en kilde, og synspunktene er heller ikke i uoverensstemmelse med hva som faktisk har skjedd, skriver avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser innledningsvis til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.1, som slår fast at redaktører skal opptre fritt og uavhengig overfor interesser som vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. At dette overholdes er helt sentralt for å ivareta en uavhengig presse i Norge. PFU påpeker at Dagens Næringsliv var i sin fulle rett til å avvise klagers krav om å lage en gladsak som kompensasjon for manglende samtidig imøtegåelse i den påklagede artikkelen.

Utvalget merker seg at klager mener artikkelen inneholdt uriktige opplysninger som DN burde kontrollert med dem før publisering, jf. VVP punkt 3.2. Selv om PFU har forståelse for klagers syn, mener utvalget at DN ikke har brutt god presseskikk på dette punktet.

En av opplysningene gjaldt et epostsitat som klager mener ikke eksisterer. En kilde fortalte i artikkelen at han hadde fått epost fra klager om at han var utestengt fra «all aktivitet i laget». Utvalget leser dette utsagnet som en omtrentlig gjengivelse av meningsinnholdet i eposten. Det er også av betydning at det var kildens subjektive beskrivelse av hendelsesforløpet som kom frem.

PFU mener det mest sentrale i klagesaken er spørsmålet om klager burde fått samtidig imøtegåelse. Utvalget er enig med både klager og DN i at Voss Skiskyttarlag burde vært kontaktet før publisering. Artikkelen inneholdt sterke påstander av faktisk art, og skiskytterlaget burde vært forelagt disse, jf. punkt VVP punkt 4.14. At DN har beklaget overfor klager og tilbudt imøtegåelse i etterkant, veier ikke opp for det opprinnelige overtrampet.

Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 19. juni 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Reidun Førde, Erik Schjenken