Adv. Per Danielsen pva. klient mot Raumnes

PFU-sak 075/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Raumnes publiserte høsten 2017 en serie artikler som handlet om prising av en fast skoleskyss for en barneskoleelev. I en av artiklene var drosjeeieren som vanligvis utførte skyssen på vegne av en oppdragsgiver intervjuet.

Klager er den navngitte og siterte drosjeeieren. Hun klager via advokat på at Raumnes, mot hennes vilje, både navnga henne og gjenga deler av det hun sa, på tross av at det ble klargjort overfor journalisten at hun kun ville gi bakgrunnsinformasjon for å synliggjøre sin egen rolle i saken. Klager hevder at journalisten aksepterte dette, og at avisen brøt denne avtalen.

Raumnes avviser klagen. Avisen bekrefter at det i starten av samtalen ble sagt at hun ikke ville la seg intervjue, men sa seg etter hvert likevel villig til å gi informasjon. Fra avisens side gjøres det klart at klageren aldri direkte motsatte seg at hennes uttalelser skulle gjengis, men at hun appellerte til journalistens samvittighet. Han gjorde det klart at han ville gjengi fra intervjuet. Avisen avviser at det ble gitt lovnad om anonymitet.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) må på generelt grunnlag understreke at det er mediets og journalistens ansvar å klargjøre premissene i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Dette er synliggjort i Vær Varsom-plakatens (VVPs) punkt 3.3, som inngår i klagegrunnlaget i den foreliggende klagen. Slik utvalget ser det, er det dette som er det relevante klagepunktet og som utvalget skal ta stilling til.

Ut fra det foreliggende materialet er det ingen tvil om at klageren ved innledningen til intervjuet gjorde det klart at hun ikke ville la seg intervjue. Det er videre klart at hun var villig til å gi bakgrunnsinformasjon for at avisen skulle forstå at hun ikke hadde gjort noe galt i saken.

Partene har ulik framstilling om det videre forløpet. Utvalget vektlegger intensjonen i plakatens punkt 3.3, nemlig at det er mediets selvstendige ansvar å forsikre seg om at premissene er klargjort. Dette gjelder særlig når kilden ikke er medievant, som i det foreliggende tilfellet. Utvalget mener redaksjonen i større grad enn det som synes å være tilfelle, skulle forsikret seg om at klageren forsto at hennes uttalelser ville bli publisert.

Raumnes har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 29. august 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff