Advokat Christian Faye Ree pva. klient mot Lindesnes Avis

PFU-sak 027/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Lindesnes Avis om en mann som ble frifunnet for trusler mot en person som er dømt for overgrep mot mannens barn.

Klager er mannens advokat. Han opplyser at familien innstendig ba om at avisen ikke skulle omtale saken, av hensyn til barnet som var utsatt for overgrep. Når avisen likevel valgte å gjøre det, mener klager at omtalen ble gjort på en måte som ikke tok hensyn til konsekvensene artikkelen kunne få for barnet. Artikkelen inneholdt detaljer uten nyhetsverdi som ikke burde vært publisert, slik klager ser det. Avisen tok ikke hensyn til barnet eller pårørende, og har ikke utvist saklighet og omtanke, ifølge klager.

Lindesnes Avis (LA) kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Avisen mener at detaljnivået i artikkelen er mindre enn i flere andre saker som ikke har havnet i PFU. Omtalen er gjort varsom, med tanke på den unge jenta i saken, understreker avisen. Videre mener LA at saken hadde offentlig interesse; det er viktig å informere om både overgrepssaker og trusselsaker. Også vanskelige saker må kunne omtales, påpeker LA. Avisen opplyser også at advokaten ble kontaktet før publisering.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at pressen må kunne omtale sensitive saker. Det sentrale er at omtalen gjøres i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP).

PFU merker seg at ingen av partene er identifisert i artikkelen. Stedsangivelsen var Lindesnes-regionen, et område med mange tusen innbyggere. Slik utvalget ser det, var det ikke mulig å forstå hvem som ble omtalt ut i fra artikkelen, med mindre man var kjent med saken fra før. Anonymiseringen var altså tilstrekkelig.

Den påklagede artikkelen omhandler en overgrepssak der et barn var offeret. I slike saker er det svært viktig at mediene vurderer plakatens punkt 4.8, som sier at man skal ta hensyn til konsekvensene medieomtalen kan få for barn. Behovet for å opplyse leserne, må veies opp mot hensynet til barn.

PFU forstår at artikkelen har vært en belastning. Det er sensitive forhold som omtales. Samtidig påpeker utvalget at omtale som oppleves belastende, ikke automatisk medfører brudd på Vær Varsom-plakaten. Selv om artikkelen kunne vært mindre detaljert, mener PFU at den ikke inneholder detaljer som er i strid med god presseskikk.

Etter en samlet vurdering mener utvalget at Lindesnes Avis ikke har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 29. mai 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim