NN og XX mot Avisa Nordland

PFU-sak 020/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler i Avisa Nordland om en konflikt og en varslersak ved et legekontor i området. Legen mente blant annet at varselet mot ham handlet om ondskap fra to tidligere ansatte sykepleiere. Han hevdet at de to over lang tid hadde gått gjennom et stort antall pasientjournaler for å lete etter feil fra hans side. I en senere artikkel sto det at de to sykepleierne hadde lest flere pasientjournaler uten tillatelse og at de nå var anmeldt av kommunen.

Klagerne er de to sykepleierne som reagerer på at den det ble varslet om, får en slik omtale. De mener avisa skulle fokusert på andre forhold ved denne saken. Klagerne mener de skulle fått mulighet til samtidig imøtegåelse av påstandene om dem i den første artikkelen. Ut i fra de opplysningene avisa hadde, mener klagerne det var lett å finne fram til dem. Videre reageres det på at avisa i oppfølgingsartiklene fastslår som en sannhet at de to har lest journaler uten tillatelse. Klagerne hevder de verken er anmeldt eller meldt til Fylkeslegen, og viser til epost fra rådmannen og de brev som har vært sendt om saken.

Avisa Nordland mener denne saken kan ha flere ofre, og at legen må få gi sin versjon. Avisa erkjenner at redaksjonen i en enkeltstående overskrift har vært mer konstaterende enn det var dekning for i saken. Dette har avisa senere beklaget, på både nett og papir. Ut over dette mener avisa at den har anstrengt seg for å få tak i klagerne. I forkant av den første artikkelen var det ikke mulig å finne dem. I forkant av den andre artikkelen ble avisa aktivt avvist av klagerne. Avisa mener klagerne hele tiden har vist at de ikke vil ha kontakt med avisa. Når det gjelder bruken av ordet «anmeldt», mener avisa dette er et erstatningsord for både «melde» og «varsle».  Avisa hevder rådmannen sa til avisa at de to klagerne var meldt til Fylkeslegen, selv om avisa nå ser at rådmannen skriver noe annet til klagerne.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis minne om redaktøransvaret. Det er redaktøren som avgjør vinklingen av en sak. At Avisa Nordland ønsket å se saken fra legens ståsted, mener utvalget var relevant og i tråd med pressens oppgaver om at ulike syn må komme til uttrykk.

Uavhengig av vinklingen som er valgt, så må imidlertid det publiserte være i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP). Det betyr blant annet at avisa må drive kontroll av opplysninger (3.2) og innhente samtidig imøtegåelse der det er påkrevd (4.14).

Utvalget merker seg at Avisa Nordland forsøkte å få tak i klagerne for å få deres imøtegåelse før første publisering, uten å lykkes. Gitt opplysningene i saken, mener utvalget at i dette tilfellet kunne avisa anstrengt seg mer. I det minste skulle det vært opplyst i artikkelen om avisas forsøk på å få tak i deres imøtegåelse, jf. VVP-punkt 4.14.

Utvalget ser at avisa fant klagerne ved neste publisering. Selv om avisa kunne vært tydeligere overfor klagerne på hva som skulle publiseres, så ser utvalget, også ut i fra tilsvarsrunden, at klagerne ikke ønsket å benytte seg av imøtegåelsesretten, noe det også ble opplyst om i artikkelen.

Imidlertid konstaterte avisa – uten forbehold – at klagerne hadde lest flere pasientjournaler uten tillatelse. En slik konstaterende påstand var det ikke dekning for, jf. VVP 3.2, kontroll av opplysninger. Avisa opptrer også for konstaterende i den siste artikkelen, da det uten forbehold hevdes at sykepleierne leste pasientjournalene. Også bruken av ordet anmeldt finner utvalget problematisk. En anmeldelse signaliserer at det er en politisak, noe avisa, da den publiserte, var klar over at det ikke var.

Avisa trodde imidlertid at klagerne var meldt til Fylkeslegen. Utvalget mener denne opplysningen var publisert i god tro, da den var gitt av rådmannen, som i dette tilfellet måtte anses som en troverdig kilde. At opplysningen i ettertid viste seg å være feil, klagerne var ikke meldt, men kommunen hadde søkt råd, mener utvalget også kunne vært rettet i beklagelsen fra avisa. Utvalget kan ikke se at den publiserte beklagelsen oppveier de opprinnelige overtrampene.

Avisa Nordland har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 19. juni 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Reidun Førde, Erik Schjenken