Veiledninger

OFFENTLIGHETSLOVEN OG INNSYN I DOKUMENTER:

Justisdepartementets rettleiar til offentleglova av 2008 , gir en oversikt over offentlighetslovens forskjellige bestemmelser, og hvordan disse bør praktiseres. Hovedvekten i veiledningen er lagt på lovens unntak.

Endring i offentlighetsloven – utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen I dette orienteringsbrevet fra Lovavdelingen forklares hvordan den nye bestemmelsen i offentlighetsloven § 4 annet ledd skal forstås.

Innsynsbegjæring etter offentlighetsloven 2002 Avskrift av Justisdepartementets brosjyre om hvordan innsynskrav skal håndteres.

KS – rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner, juni 2007   – Utdyper bla. hva som er «noens personlige forhold» etter fvl § 13 overfor offentlig ansatte, og hva slags krav det er knyttet til offentlighet rundt kritikkverdige og/eller straffbare forhold som rettes mot offentlige ansatte eller offentlige virksomheter, se s. 17.

FAD – om forvaltningens bruk av e-post – stadfester en gang for alle at e-post skal behandles likt som andre dokumenter i forvaltningen, dvs. de skal journalføres, underlegges reglene om innsyn osv.

Rundskriv G-8/2001 Lov 15. desember 2000 nr. 98 om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover  Justis- og politidepartementets rundskriv gir en forklaring til endringene i offentlighetsloven og enkelte andre lover som ble vedtatt i 2000.

Access to official documents 2004  En guide fra Europarådet til sine medlemsland vedrørende generelle prinsipper om tilgang til dokumenter fra offentlige organer.

Om statsråd 2003 Retningslinjer fra Statsministerenens kontor for forberedelse av saker til statsråd. Kapittel 14 gjelder offentlighetsspørsmål. Publikasjonsnummer B-0501 B.

Rundskriv G-69/98 Innskjerping av praktiseringen av offentlighetsloven  Justis- og politidepartementets rundskriv gir en innskjerping av praktiseringen av offentlighetsloven vedrørende blant annet meroffentlighet, journalføringspraksis, saksbehandlingstiden og praktiske tiltak for å bedre praktiseringen av offentlighetsloven.

Justisdepartementets interne melding nr. 01/1999 – Utøving av meroffentlighet og jorunalføring av organinterne dokumenter Departementetsrådens retningslinje til avdelingene om utøving av meroffentlighet for organinterne dokumenter og journalføring av organinterne dokumenter.

MØTEOFFENTLIGHET:

Oversikt over Kommunal- og regionaldepartementets lovfortolkninger om åpne og lukkede møter Denne linken gir en samlet oversikt over departementets fortolkninger av offentlighetsprinsippet i rundskrivene H-30/94, H-17/96, H-13/98, H-3/00, H-15/01, H-3/02,
H-15/03 og H-09/04.

RETTSPLEIEN:

Dommerforeningens håndbok om offentlighet i rettspleienOm domstolene og mediene og praktisering av offentlighetsreglene. Utgitt av Dommerforeningen 2006.

Rundskriv G-22/2001 Offentlighet i rettspleien  Justis- og politidepartementets rundskriv gir en generell innføring om offentlighet i rettspleien, og inneholder forskrift om offentlighet i rettspleien med merknader og oversikt over sentrale rettsregler på området.

TAUSHETSPLIKT/ YTRINGSFRIHET:  

KS – rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner, juni 2007 KS veileder om varsling – med utgangspunkt i at åpenhet er en forutsetning for at kritikkverdige forhold kommer fram, går KS gjennom ulike regler om varsling på arbeidsplassen. En veileder om ytringsfrihet, offentlighet og taushetsplikt – og  arbeidsmiljølovens § 2-4. 

Rundskriv H-2112/2000 «Taushetsplikt for folkevalgte»   Veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor problemstillinger knyttet til kommunalt og fylkeskommunalt taushetsplikt blir drøftet.

Rundskriv UDI 99-39 JURA Teieplikt og offentleg innsyn i utlendingssaker for andre enn partar – forvaltningslova § 13 Rundskriv fra UDI til alle landets politimestre med retningslinjer om praktiseringen av dokumentinnsyn i utlendingssaker og forholdet til taushetsplikten.

Rundskriv H-2098 Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for tilsette i kommunar og fylkeskommunar Kommunal- og arbeidsdepartementets veiledning fra 1997 om forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt for kommunalt ansatte.

STATLIG INFORMASJONSPOLITIKK:

Statens kommunikasjonsspolitikk fra 2009  Veiledningen fra Fornyings – og administrasjonsdepartementet inneholder mål, prinsipper og konsekvenser for den statlige kommunikasjonspolitikken.