Lovforarbeider

GRUNNLOVEN

Innst. S. nr. 270 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomitéen om endring av Grunnloven § 100.

St.meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100  Formålet med denne meldingen er å redegjøre for Regjeringens syn på hvilket av forslagene til endring av Grunnloven § 100 som bør vedtas. I meldingen signaliseres også behovet for lovendringer for å styrke ytringsfriheten på ulike områder, uavhengig av om dette er nødvendig som følge av vedtakelsen av en ny grunnlovsbestemmelse om ytringsfrihet.

St.meld. nr. 42 (1999-2000) Om endring av Grunnloven § 100  I denne stortingsmeldingen presenterer Justisdepartementet ulike utkast til ny grunnlovsbestemmelse om ytringsfrihet. Utkastene er utformet på bakgrunn av Ytringsfrihetskommisjonens utredning.

NOU 1999:27 «Ytringsfrihed bør finde Sted»  Regjerningen oppnevnte ved kongelig resolusjon 23. august 1996 en kommisjon som skulle foreta en grunnleggende gjennomtekning av ytrigngsfrihetens stilling i vårt samfunn. Et kjernepunkt for arbeidet skulle være en revisjon av ytringsfrihetens grunnlovsvern. I denne utredningen fremmer kommisjonen sitt forslag til ny Grunnlov § 100.

OFFENTLIGHETSLOVEN

Innst.O.nr.41 (2005-2006) Innstilling frå justiskomiteen om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemnd (offentleglova) 26. april 2006 la Justiskomitéen frem innstillingen til ny offentlighetslov, og loven ble vedtatt 4. mai 2006. Loven trådte ikraft 1.1.2009.

Ot.prp. nr. 9 (2005-2006) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Odelstingsproposisjonen av 7. oktober 2005 har, bortsett fra med noen språklige endringer og tre unntak, et likelydende lovforslag som Ot.prp. nr. 102 (2004-2005). Bakgrunnnen er at sistnevnte forslag ikke ble behandlet i forrige sesjon, og Regjeringen har på bakgrunn av Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd dermed lagt propoisjonen frem i den neste perioden.  

Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Justisdepartementent oppfølgning av NOU 2003:30 med forslag om en helt ny offentlighetslov.

Ot.prp. nr. 16 (2004-2005) Om lov om endring i offentlegheitslovaJustisdepartementets forslag om at det ikke skal være innsyn hos forvaltningen for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen før saken er mottatt i Stortinget.

NOU 2003:30 Ny offentlighetslov  Ved kongelig resolusjon i 1999 ble det nedsatt et lovutvalg for å utrede spørsmål om endringer i offentlighetsloven, og denne utredningen inneholder forslagene.

Ot.prp. nr. 56 (1999-2000) Om lov om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover Dette er Justisdepartementets forarbeider til endringer i offentlighetsloven og i bestemmelser med betydning for offentlighetsprinsippet i enkelte andre lover. Forslagene er en oppfølgning av St.meld. nr. 32 (1997-98) og Innst. S. nr. 21 (1998-99).

Innst. S. nr. 21 (1998-99) Innstilling fra justiskomitéen om offentlighetsprinsippet i forvaltningen  Dette er Stortingets behandling av St. meld. nr. 32 (1997-98).

St meld nr. 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen  Bakgrunnen for denne meldingen var Stortingets vedtak i 1995, hvor regjeringen ble bedt om å legge frem en stortingsmelding som grunnlag for en bred drøfting av offentlighetsprinsippet og behovet for større åpenhet og innsyn i forvaltningen.

MILJØINFORMASJONSLOVEN

Innst. O. nr. 60 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomitéen om miljøinformasjonsloven.

Ot.prp. nr. 116 (2001-2002) Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)Miljøverndepartementets forslag til miljøinformasjonsloven og en rekke andre lover.

NOU 2001:2 Retten til miljøopplysninger  Lovutvalget for miljøinformasjon ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. oktober 1998 for å vurdere behovet for lovendringer for å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon. Utredningen inneholder utvalgets forslag til lov om retten til miljøopplysninger.

RETTERGANGSLOVENE

Innst.O. nr.110 (2004-2005) Innstilling fra justiskomiteen om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) Reglene er vedtatt i Besl.O. nr.99 (2004-200), men Kongen har ennå ikke bestemt når de skal tre i kraft. Regelverket vil gi allmennheten økt innsyn i det skriftlige materialet i saken, jf. §§ 14-4 t.o.m. 14-7.  

Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) Lovforslaget bygger på Tvistemålsutvalgets utredning NOU 2001:32 Rett på sak, og departementet legger i denne proposisjonen fram forslag til en helt ny lov med alminnelige saksbehandlingsregler for sivile rettstvister i domstolene.

Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) Om lov om straff (straffeloven) Tilråding fra Justisdepartmentet på bakgrunn av Straffelovkommisjonens delutredninger I, II, V og VII.

NOU 2002:4 Ny straffelov Straffelovkommisjonens delutredning VII  Arbeidet med denne utredningen startet i april 1994. Straffelovkommisjonen går i denne delutredningen først gjennom spørsmål knyttet til kriminalisering og strafferammer, for deretter å drøfte hvilke momenter som kan være av betydning for om et straffebud plasseres i straffeloven eller i særlovgivningen. Kommisjonen foretar også en ny gjennomgang av straffelovens alminnelige del, og presenterer såkalte «kapittelskisser» til straffelovens spesielle del. Avslutningsvis har kommisjonen enkelte forslag til endringer i annen lovgivning enn straffeloven.

Ot.prp. nr. 43 (2003-2004) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen mm. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet)  Justisdepartementets oppfølgning av en rekke forslag om endringer i de regelverk som styrer den sivile rettspleien, blant annet NOU 2001:32.

NOU 2001: 32 Rett på sak – Lov om tvisteløsning (tvisteloven)  Tvistemålsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. april 1999 for en bred gjennomgang av regelverket for domstolenes behandling av sivile saker, som i hovedsak baserer seg på tvistemålsloven. Bind A inneholder lovutkast, bakgrunn, sammendrag og generelle drøftelser. Bind B inneholder bemerkninger til de enkelte kapitler og bestemmelser, engelsk sammendrag og vedlegg.

Ot. prp. nr. 55 (1997-98) Om lov om endringer i rettergangslovene mm. (kildevern og offentlighet i rettspleien)  Justisdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i rettergangslovgivningen som gjelder offentlighet i rettspleien, og pressens vern for sine kilder i samband med rettssaker. Proposisjonen bygger på utvalgsutredningen NOU 1988:2 Kildevern og offentlighet i rettspleien.
NOU 1988:2 Kildevern og offentlighet i rettspleien Kildebeskyttelsesutvalget ble oppnevnt av Justisdepartementet i november 1986, og utreder i denne innstillingen blant annet medienes rett til innsyn i og referat fra rettssaker.

KOMMUNELOVEN

Forslag til endringer i kommuneloven  Høringsnotat av 9. september 2005 fra Kommunal- og regionaldepartementet, der bl.a. forslag til justeringer og endringer av reglene om møteoffentlighet fremsettes. Bestemmelsene om åpne og lukkede møter er gjennomgått på bakgrunn av den nye Grunnloven § 100 og forslag til ny offentlighetslov. Departementets siktemål er å gjøre bestemmelsene enklere og mer forståelig for brukerne.

Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner Tilråding fra Kommunaldepartementet om forslag til en ny felles lov om kommuner og fylkeskommuner og enkelte endringer i andre lover.

NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommunerKommunelovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon av 1987 ble Kommunelovutvalget opprettet for å utrede og avgi forslag til en hovedrevisjon av kommuneloven.

ANSATTES YTRINGSFRIHET

Innst.O. nr.100 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)  Komiteen slår her fast at arbeidstakere har en rett til å varsle, og mener det videre er avgjørende å styrke vernet av ansatte som bidrar til å avdekke korrupsjon og misbruk av offentlige midler. Den nye arbeidsmiljølovens § 2-4, om forbud mot gjengjeldelse som følge av varsling, er vedtatt i Besl.O. nr.96 (2004-2005), men bestemmelsen er ikke trådt i kraft. Arbeids- og sosialdepartementet har satt igang et arbeid for å utrede ytterligere regler for ansattes ytrignsfrihet og lojalitetspliktens grenser. Utredningen skal være ferdig ved årsskiftet 2005/2006.

Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet av 25. februar 2005, der regjeringen fremmer forslag til en ny arbeidsmiljølov. Kapittel 11 og utkastets § 2-6 gjelder vern mot gjengjeldelse ved varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.

NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget Ved kongelig resolusjon av 2001 ble Arbeidslivslovutvalget oppnevnt for å utrede forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Kapittel 18 og utkastets § 2-4 gjelder arbeidstakere som informerer om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen, såkalt «whistle blowing».

FORVALTERREGISTRERING

NOU 2005:13 Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaperFinansdepartementet nedtatte 2. april 2004 et utvalg for å utrede forvalterregistrering av aksjer for norske aksjeeiere. Forvalterregistreringsutvalget la 16. juni 2005 frem sin utredning med forslag til regulering av forvalterregistrering. Utvalget legger til grunn at åpenhet om eierforhold, eierstruktur og maktforhold i næringslivet er et viktig hensyn i det norske samfunnet, og at begrensninger i allmennhetens tilgang til informasjon om eierforhold i norske selskaper og endringer i disse, derfor krever en særlig begrunnelse. Utvalget har ikke funnet at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende hensyn i favør av en lovendring som i større grad åpner for forvalterregisrering.