Enkle metoder etter arkivlovens § 2-6

Presseforbundet Forum Still spørsmål Enkle metoder etter arkivlovens § 2-6

Dette emnet inneholder 15 svar, har 1 deltaker og ble sist oppdatert av  Nurboyhots 3 måneder siden.

 • Forfatter
  Innlegg
 • #36927 Svar

  Jan Hansen

   

  Det er tydelig at Forsvarsdepartementet mener at «enkle metoder» betyr «primitive metoder» og ikke «effektive metoder». Jeg siterer FD i forbindelse med innsynkrav i offentlig journal hos NSM:

   

  Av offentleglova § 28 andre ledd fremgår: «Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art. Dette gjeld ikkje når det blir kravd innsyn i ein journal eller liknande register.» Det betyr at NSM ikke kan kreve at innsynsbegjærer nærmere spesifiserer og avgrenser innsynsbegjæringen. Journaler og liknende register er jo nettopp oversikter over dokumenter fra flere saker, og identifikasjon av den enkelte saken er da ikke aktuell, jf. Justis- og beredskapsdepartementets veileder til offentleglova s. 162.

   

  Offentleglova § 29 første ledd andre punktum slår fast at et krav om innsyn skal avgjøres «utan ugrunna opphald». Hva som skal regnes som «grunna opphald» må vurderes konkret ut ifra om innsynskravet reiser vanskelige spørsmål, hvilken omfang kravet har og hvor stor arbeidsmengde organet har ellers. Dette innebærer at innsynskravet skal avgjøres så snart det er praktisk mulig. Vanlige krav bør avgjøres samme dag som de blir mottatt, eller i alle fall innen én til tre virkedager. Spørsmålet er om innsyn i NSMs offentlige journal for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2015 er et «vanlig krav», som burde vært besvart samme dag som det ble mottatt eller i hvert fall innen én til tre virkedager.

   

  Av veilederen til offentleglova fremgår det at organet i noen tilfeller kan bruke lengre tid på å behandle en innsynsbegjæring:

   

  «Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.

   

  […]

   

  Dersom innsynskravet er ekstraordinært stort, til dømes der saka omfattar fleire hundre dokumentsider og fleire av dokumenta inneheld opplysningar som er omfatta av teieplikt, må det godtakast at handsaminga av kravet tek lang tid. Det vil vere eit grunna opphald at organet syter for ei forsvarleg handsaming, samstundes som dette ikkje i urimeleg grad fortrengjer andre gjeremål.»

   

  Av forskrift til offentleglova § 6 andre ledd bokstav f), fremgår det at NSM ikke er omfattet av plikten til å tilgjengeliggjøre elektronisk journal på internett. Det innebærer at det er først ved mottagelse av en innsynsbegjæring, at NSM vurderer innsyn i sin journal. NSM har dermed ingen plikt til å ha en offentlig versjon av sin journal tilgjengelig på forhånd.

   

  Innsynsbegjæringen din innebærer en manuell kontroll og gjennomgang av journalen, for å sikre at skjermingsverdig informasjon ikke kompromitteres. I samsvar med forvaltningsloven § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk har NSM gitt et foreløpig svar, der det er gjort rede for hvor lang tid det anslagsvis vil ta å ferdigbehandle din innsynsbegjæring og gjort rede for årsaken. NSM har beregnet et tidsestimat på 190 arbeidsdager for å manuelt kontrollere og omgradere journalene for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2015. Siden innsynskravet gjelder en stor saksmengde som inneholder taushetsbelagte opplysninger, bør NSM så langt det lar seg gjøre gi innsyn eller eventuelt avslag i de delene av dokumentet som er gjennomgått, samtidig som det blir gjort klart at NSM ikke er ferdig med å gå gjennom hele journalen.

   

  Journalen inneholder taushetsbelagt informasjon, gjelder en tidsperiode på tre år og skal gjennomgås manuelt, samtidig som NSMs behandling av innsynskravet ikke i urimelig grad skal fortrenge andre gjøremål. På bakgrunn av ovennevnte har Forsvarsdepartementet kommet til at innsynsbegjæringen blir behandlet av NSM «utan ugrunnet opphald», jf. offentleglova § 29 første ledd andre punktum.

   

  4. Konklusjon

   

  Klagen tas ikke til følge. NSMs saksbehandlingstid er ikke i strid med offentleglova § 29 første ledd andre punktum.

   

   

   

   

  <!– [if gte mso 9]><xml>
  <w:LatentStyles DefLockedState=»false» DefUnhideWhenUsed=»true»
  DefSemiHidden=»true» DefQFormat=»false» DefPriority=»99″
  LatentStyleCount=»267″>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»0″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Normal»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»heading 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 7″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 8″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 9″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 7″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 8″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 9″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»35″ QFormat=»true» Name=»caption»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»10″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Title»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»1″ Name=»Default Paragraph Font»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»11″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Subtitle»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»22″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Strong»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»20″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Emphasis»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»59″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Table Grid»/>
  <w:LsdException Locked=»false» UnhideWhenUsed=»false» Name=»Placeholder Text»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»1″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»No Spacing»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» UnhideWhenUsed=»false» Name=»Revision»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»34″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»List Paragraph»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»29″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Quote»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»30″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Intense Quote»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»19″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Subtle Emphasis»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»21″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Intense Emphasis»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»31″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Subtle Reference»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»32″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Intense Reference»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»33″ SemiHidden=»false»
  UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Book Title»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»37″ Name=»Bibliography»/>
  <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ QFormat=»true» Name=»TOC Heading»/>
  </w:LatentStyles>
  </xml><![endif]–><!– [if gte mso 10]>
  <style>
  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:»Vanlig tabell»;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:»»;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:»Calibri»,»sans-serif»;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:»Times New Roman»;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:»Times New Roman»;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  </style>
  <![endif]–>

 • #40294 Svar

  JamesFrerb

  Привет всем, делюсь книжкой «50 рецептов самогона»
  скачать бесплатно без капч, смс-ок, заморочек, напрямую.
  Щёлкни по картинке

  [url=http://pro-furshet.ru/wp-content/uploads/2017/06/50_receipts_samogon.pdf][img]http://pro-furshet.ru/wp-content/uploads/2017/03/Morgunov_samogonshcik.jpg[/img][/url]

 • #40296 Svar

  CharlesViory

  right website [url=http://www.guidaprestito.com/prestito-10000-euro/prestito-1000-euro]prestito personale di 1000 euro[/url]

 • #40298 Svar

  Mosesmaite

  Привет всем! Класный у вас сайт!
  Отличная база порно фильмов, все новинки порно 2016 2017 в HD по категориям смотреть онлайн бесплатно в качестве HD: русское порно смотреть онлайн [url=»http://russkoepornodoma.net/»]порно фильмы онлайн[/url] :
  http://russkoepornodoma.net/otmennoe-russkoe-porno.htm [b] Отменное русское порно – смотреть русское порно видео бесплатно [/b]
  [url=http://russkoepornodoma.net/negrily-ebut-shlyuh-vo-vse-dyry.htm] Негрилы ебут шлюх во все дыры – смотреть русское порно видео бесплатно [/url]
  http://russkoepornodoma.net/trahnul-spyashchuyu-telku-vklyuchiv-kameru.htm
  http://russkoepornodoma.net/mamasha-trahaet-sebya-fallosom-pered-vebkoy.htm [b] Мамаша трахает себя фаллосом перед вебкой – смотреть русское порно видео бесплатно [/b]
  [url=http://russkoepornodoma.net/konchil-studentke-na-gubki.htm] Кончил студентке на губки – смотреть русское порно видео бесплатно [/url]
  http://russkoepornodoma.net/perepihnulas-s-bratom.htm [b] Перепихнулась с братом – смотреть русское порно видео бесплатно [/b]

 • #40357 Svar

  Curtisben

  Последние женские новости здесь [url=http://logwoman.ru/]logwoman.ru[/url]

 • #40371 Svar

  ClintonAxiow

  Приветствую всех! Класный у вас сайт!
  Нашёл отличную базу порно фильмов, все новинки порно 2016 2017 в HD по категориям смотреть онлайн бесплатно в качестве HD: [b] Порно красивое Дамское женское нижнее белье [/b] http://boobgirl.net/ :
  [b] кончают в рот на лицо на грудь и в пизду смотреть онлайн бесплатно[/b] [url=http://boobgirl.net/cumshot/]Порно Сперма[/url]
  [b] japanese porno sex смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720[/b] [url=http://boobgirl.net/japanese/]japanese porno sex[/url]
  [b] Порно Девушки в униформе в хорошем качестве[/b] http://boobgirl.net/uniforme/
  [b] Порно групповуха в хорошем качестве HD 720[/b] [url=http://boobgirl.net/group/]Групповое порно секс[/url]
  [url=http://boobgirl.net/raznoe/5277-devushka-ne-skryvaet-zhelaniya-vzdrochnut-sebe-v-vanne.html] Девушка не скрывает желания вздрочнуть себе в ванне [/url]
  [b] За поездку в такси пришлось расплатиться сексом [/b] http://boobgirl.net/raznoe/7907-za-poezdku-v-taksi-prishlos-rasplatitsya-seksom.html
  http://boobgirl.net/raznoe/2479-all-girls-do-it-scene-4.html
  [b] Паренек знакомится с белокурой прелестницей и жарит ее у себя на хате [/b] http://boobgirl.net/raznoe/4561-parenek-znakomitsya-s-belokuroy-prelestnicey-i-zharit-ee-u-sebya-na-hate.html

 • #40373 Svar

  NiklTum

  Выкуп авто

  [url=https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01]скупка авто[/url]

  [url=https://vikupauto.in.ua/blogh/zagholovok_stat_i0]выкуп авто[/url]

  [url=https://vikupauto.in.ua/blogh/zagholovok_stat_i0]выкуп авто[/url]

  [url=https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i012]выкуп авто дтп[/url]

  Скупка авто Mersedes 221
  Сегодня по программе «скупка авто » был выкуп мерседес 221 сделка прошла без особых проблем .

  Утром нам позвонил клиент и предложил данную машину. Предложенная нами сумма полностью устроила клиента. Когда мы предложили ему программу «выкуп авто» и проехать на станцию технического осмотра для предварительной оценки транспортного средства , он отказался .
  Но так как в программе скупка авто уже заложены риски на технические устранения , после оформления необходимых бумаг, которое заняло не более 15 мин, клиент уехал полностью довольным.
  А мы получили 221 мерседес в котором после технического осмотра были выявлены мелкие недостатки которые устраняются на сто в течении дня.

  Срочная скупка авто в Киеве
  Срочная продажа авто на сегодняшний день очень актуальный вопрос, не потому что страну наполнили дешевые не растаможенные авто, чем понизили возможности продать свое авто дороже, даже не в связи с нестабильностью валюты.

  Дело все в низкой покупательской способности, что мешает срочно и по выгодной цене становится довольно таки сложно.

  Кроме того, срочная продажа авто необходима если она в аварийном состоянии, этот фактор просто снижает на нет все попытки дорого продать авто.

  Наша компания помимо автовыкупа авто, может приехать на место ДТП и забрать авто сразу, даже выкупить авто на месте ДТП и в течении короткого времени сделать оценку не только повреждений но и реальной стоимости данного авто.

  Скупка авто в короткие сроки дорого
  Скупка авто в короткие сроки дорого !

  Вакуп авто киев !

  Выкуп авто !

  Выкуп авто срочно,быстро,надежно !

  Все эти фразы каждый автовладелец видит на страницах интернета сразу же как задастся целю продать авто срочно и не тратить на это много своего времени.

  Информации очень много, но на деле не всегда так как хочется.

  Часто есть заманчивые предложения, от которых просто не возможно отказаться: дорого, быстро и качественно.

  И в тоже время, «дорого» не совсем для вас дорого, «быстро» затягивается на долгое время.

  Наша компания Автовыкуп, собрав негативные отзывы, и сделав выводы, принципиально искоренила их.

  Наши оценщики оценивают по реалиям авто, быстрота заключается от состояния авто (авто после ДТП, поврежденный авто, кредитный).

  Качество гарантировать мы всегда можем, так как в нашей команде работают только профессионалы с большим опытом работы в сфере авто обслуживания.

  Мы с уверенностью можем гарантировать что вы останетесь довольны нашей работой !

  [url=https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i012]выкуп авто киев[/url]

  [url=https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01234]выкуп авто[/url]
  [url=https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i0123]выкуп авто киев[/url]

  https://autovikup.pp.ua/blogh/toyota_rav4new – скупка авто киев
  [url=https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i0123]скупка авто[/url]

  [url=https://vikupauto.in.ua/news/skupka_avto]выкуп авто дтп[/url]

  [url=https://vikupauto.in.ua/blogh/zagholovok_stat_i012345]выкуп авто дтп[/url]

 • #40397 Svar

  Scottanath

  Приветствую всех! Класный у вас сайт!
  Нашёл отличную базу порно фильмов, все новинки порно 2016 2017 в HD по категориям смотреть онлайн бесплатно в качестве HD: [b] Порно струйный оргазм [/b] [url=»http://beautyteen.net/»]http://beautyteen.net/[/url] :
  [b] Порно Brazzers Porno смотреть онлайн бесплатно[/b] [url=http://beautyteen.net/brazzers_porno_online/]http://beautyteen.net/brazzers_porno_online/[/url]
  [b] Glamour porno в хорошем качестве HD 720[/b] http://beautyteen.net/glamour/
  [b] BDSM hard Porno смотреть в хорошем качестве[/b] http://beautyteen.net/bdsm_porno/
  [b] ebony porno в хорошем качестве бесплатно[/b] [url=http://beautyteen.net/ebony/]http://beautyteen.net/ebony/[/url]
  [url=http://beautyteen.net/teens/7297-teen-threesome-masturbation.html] Teen Threesome Masturbation [/url]
  [b] Anal with teen Cindy Dee [/b] http://beautyteen.net/anal/3500-anal-with-teen-cindy-dee.html
  http://beautyteen.net/raznoe/11652-fake-taxi-posh-redhead-with-big-nipples.html
  [b] Awesome Anal Creampie Compilation – Fetish sex video [/b] http://beautyteen.net/creampie/3223-awesome-anal-creampie-compilation-fetish-sex-video.html

 • #40398 Svar

  GeorgeMer

  Мы можем предложить вам свои услуги по ремонту квартир http://www.plasterers-spb.ru , производственных помещений и офисов, также мы производим отделочные работы «под ключ». Также у нас можно заказать укладку плитки, малярные работы, укладку любого напольного покрытия и даже самые сложные гипсокартонные работы. Мы установим межкомнатные двери, натяжные и подвесные потолки. Мы подберем для вас бригаду мастеров по комплексному ремонту, которые быстро, качественно и с гарантией выполнят все работы. Комплекс услуг предоставлен на сайте
  [url=http://www.plasterers-spb.ru][img]http://s020.radikal.ru/i706/1703/de/b1888d784c1a.jpg[/img][/url]
  отделочные работы спб
  штукатуры в спб
  ремонт и отделка квартир спб
  штукатурные работы
  штукатурка стен санкт-петербург

 • #40399 Svar

  AllanLek

  Здравствуйте! Класный у вас сайт!
  Нашёл отличную базу порно фильмов, все новинки порно 2016 2017 в HD по категориям смотреть онлайн бесплатно в качестве HD: [b] Порно Отсос Оральный секс [/b] [url=»http://hotsporno.com/»]порно смотреть онлайн Порно русское [/url] :
  [b] Порно глубокие глотки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720[/b] http://hotsporno.com/deepthroat/
  [b] squirting porno в хорошем качестве бесплатно[/b] [url=http://hotsporno.com/squirting/]http://hotsporno.com/squirting/[/url]
  [b] POV porno sex в хорошем качестве онлайн[/b] http://hotsporno.com/pov/
  [b] squirting porno смотреть онлайн[/b] [url=http://hotsporno.com/squirting/]http://hotsporno.com/squirting/[/url]
  [url=http://hotsporno.com/raznoe/870-blonde-amateur-girl-anal-fucking-machine.html] Blonde amateur girl Anal fucking machine [/url]
  [b] Фантастический трах в такси [/b] http://hotsporno.com/raznoe/9758-fantasticheskiy-trah-v-taksi.html
  http://hotsporno.com/asian/3166-shimaizuma-ep2-asian-sex-video.html
  [b] Очень приятный загар с тощей брюнеткой [/b] http://hotsporno.com/raznoe/6491-ochen-priyatnyy-zagar-s-toschey-bryunetkoy.html

 • #40400 Svar

  DavidCal

  [url=https://reg-online.com]регистрация ООО [/url]
  Регистрация ООО в Альфа-Банке#/a#Регистрация ООО! Без поездок в налоговую! Свои юридические адреса

  [url=https://reg-online.com]регистрация ип[/url]
  Регистрация ип? Спросите юриста#/a#Регистрация, ликвидация, правовое сопровождение юридических лиц

  [url=https://reg-online.com]ликвидация юридического лица[/url]
  Ликвидация юридического лица ООО#/a#Ликвидация фирм. Минимум документов и времени. Звоните

  [url=https://reg-online.com]открыть ип[/url]
  Регистрация ооо под ключ#/a#Регистрация ооо под Ключ! Помощь Опытных юристов! Заходите

  [url=https://vk.com/regonline]регистрация ооо[/url]
  Документы для регистрации ООО#/a#Порядок аккредитации, регистрации фирмы на таможне и необходимые документы

  https://clck.ru/BGxT5

  [url=https://reg-online.com]регистрация ООО [/url]
  регистрация ооо@Списко документов для регистрации ооо #a#https://reg-online.com#/a#
  регистрация юридических лиц@#a#www.reg-online.com#/a# место регистрации юридических лиц
  внесение изменений в егрюл@Комплект документов для внесения изменений в егрюл #a#тут#/a#
  ооо открытие@Ооо финансовая корпорация открытие #a#здесь#/a#
  открыть ип@Открыть свое ип #a#https://reg-online.com#/a#
  оформление ооо@Методические указания по оформлению устава ооо #a#здесь#/a#
  регистрация юридических лиц@#a#reg-online.com#/a# бланк регистрации автотранспортных средств для юридических лиц
  регистрация юридических лиц@#a#reg-online.com#/a# федеральный закон 129 о регистрации юридических лиц
  бухгалтерия онлайн@#a#Бухгалтерия Онлайн, форум бухгалтеров. Налоговая инспекция#/a#
  ликвидация фирм@#a#reg-online.com#/a# создание организация и ликвидация фирмы
  смена учредителя@#a#www.reg-online.com#/a# документ Смена учредителей в ооо
  создание ип@#a#создание и управление чп или ип#/a#
  ликвидация ооо@#a#увольнение руководителя при ликвидации ооо#/a#
  ликвидация юридического лица@Курсовая ликвидация юридических лиц #a#тут#/a#
  юридический адрес москва@Адреса юридических колледжей Москвы #a#здесь#/a#

 • #40401 Svar

  ScottVow

  mlarbqk

  http://www.adsilazio.it/ray-ban-2140-wayfarer-colore-10013f-710.htm
  http://www.holz-fuer-tiere.de/624-louis-vuitton-iphone-6-case.htm
  http://www.sittest.fr/599-sac-longchamp-nouvelle-collection-2016.html
  http://www.oberhof-sportstaetten.de/989-hollister-kleid-weiß-spitze.html
  http://www.morceauxdebois.fr/veste-abercrombie-pas-cher-homme-002.html

  [url=http://www.vom-eulenloch.de/nike-air-force-suede-black-715.htm]Nike Air Force Suede Black[/url]
  [url=http://www.city-star-bremen.de/adidas-originals-baby-645.html]Adidas Originals Baby[/url]
  [url=http://www.holz-fuer-tiere.de/403-michael-kors-jet-set-schwarz.htm]Michael Kors Jet Set Schwarz[/url]
  [url=http://www.fulchiron.fr/243-ray-ban-predator.html]Ray Ban Predator[/url]
  [url=http://www.hobbyshop-gossert.de/356-vans-old-skool-38.html]Vans Old Skool 38[/url]

 • #40402 Svar

  Thailandi-Hix

  Тайланд – волшебная страна, привлекающая туристов своей живописной флорой и фауной. На западе страны находится о. Пхукет, куда прилетает основная часть отдыхающих. Основное достоинство этого курорта – Андаманское море, с прозрачной водой, теплая, насыщенного бирюзового оттенка.
  Самые популярные пляжи это Камала и Патонг. Для детского отдыха больше будет побережье Камала, потому, что он не такой громкий, рядом с ним отсутствуют дороги и отели. А Патонг не такой уж спокойный, на нём расположены торговые павильончики, бары и клубы, но зато добраться до этого пляжа будет крайне легко. Важно отметить, что на побережье нет навязчивых лоточников, помоек, камней, что доставляет наибольшее удовольствие.
  Достопримечательностей на Пхукете не так много, лишь несколько храмов. Из развлечений можно выделить дайвинг с аквалангом, позволяющее разглядеть богатство морского мира. Пхукет также знаменит своими экскурсиями: заповедники Као Лак и Као Сок, джип-сафари, верхом на слоне, это все не оставит грустным ни одного отдыхающего. Наилучшее время для поезки – с октября по апрель, в в эти месяцы наиболее солнечно и температура более комфортная.

  Отдых в Паттайе

  Паттайя по посещаемости не уступает Пхукету, но в корне отличается от него. Вода на центральных пляжах в Паттайе очень грязная с мутной зеленоватой грязью, но неподалеку есть несколько островов, где вода чистая и прозрачная. Добраться туда можно на морском паромчике, путь занимает минут 50-60 в одну сторону. Однако все пляжи Паттайи битком людей, тяжело будет найти пустой лежак, в море практически никто не купается, все отдыхающие только загорают.
  В противоположность Пхукету- Паттайя богата достопримечательностями. Самые общеизвестные и массовые можно сказать – Большой будда и храм Истины. Помимо буддийских красот, нужно обратить внимание на крокодиловую или слоновью ферму. А самое главное, чем прославилась Паттайя – ночные вечеринки. Удивительная улица Волкин Стрит современная визитная карточка курорта. На каждом углу тут клубы, дома терпимости, представления на улице, шоу ледибоев и многое другое.
  Любителям магазинов здесь понравится больше, чем на острове Пхукет, благодаря тому, что здесь очень много шоппинг центров. Что касается еды, особенно фруктов, тут цены заметно ниже, а качество вообще не отличаются.

  Поездка в Тайланд впечатляет туристов на каждом курорте, это та самая страна, которую обязательно стоит посетить.
  Источники:
  http://migrants.in/raznoe/noch-v-fenshuj-ostrov-penang.html
  http://www.photostranger.com/dostoprimechatelnosti-pattaji/
  http://dirdiredelim.com/member.php?u=46601

 • #40413 Svar

  Nurboyhots

  Are you looking for an nuru massage NY, parlour massage NY, exotic massage NY, tantric massage NY, adult massage NY or bodywork NY? Nuru Elite were the first to offer arousing and slippery massage and we are dedicated to it for now. If you want the best massage parlour, look no further than the Nuru Elite. Our nuru massage, thai massage, adult massage girls will pleasure you like no one before.
  Nuru Massage Erotic: [url=https://massage-manhattan-club.com]massage sexy[/url]

 • #40416 Svar

  RobertBlumn
 • #40421 Svar

  Nurboyhots

  Are you looking for an best massage NY, sensual massage NY, japanese massage NY, tantric massage NY, adult massage NY or body to body massage NY? Nuru Elite were the first to offer exciting and slippery massage and we are dedicated to it for now. If you want the most sexually arousing massage parlour, look no further than the Nuru Elite. Our best massage, exotic massage, adult massage girls will pleasure you like no one before.
  New-York erotic : [url=https://massage-manhattan-club.com]massage midtown[/url]

Svar til: Enkle metoder etter arkivlovens § 2-6
Din informasjon: